Ústavní péče

Institucionální péče o děti, kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, ústavy sociální péče

Manuál posuzování údajů dětí ve formální péči

Better Care Network vydal společně s UNICEF manuál, jehož cílem je pomoci jednotlivým zemím posílit informační systém týkající se dětí v náhradní péči. Manuál přináší soubor 15 souhrných indikátorů týkajících se dětí ve formální péči. Vysvětluje, proč jsou tyto informace důležité a nabízí praktické způsoby sběru těchto dat jak pro státní tak nestátní organizace. Tyto indikátory mají sloužit jako společný nástroj monitorování péče o dítě.

FairStart výcvikový program

Výcvikové materiály online včetně videa

FairStart výcvikový program byl vyvinut v Dánsku. Jeho cílem je zlepšit péči o nejmenší děti v ústavní péči a pěstounské péči. Celý program je online, včetně videí. K dispozici je také manuál. Program je zatím v angličtině několika dalších jazycích. Pokud byste program někdo přeložil do češtiny, prosím, kontaktujte nás na vzd@vzd.cz

Výcvikový program je na http://www.fairstart.net/training/index.html

Další informace o projektu a kontakty jsou na http://www.fairstart.net/

V detských domovoch nemusí byť viac ako polovica detí, treba však viac pomáhať rodinám

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, 2010

Ohrozená rodina na Slovensku III.

Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnila už tretí výskum OHROZENÁ RODINA III. Výsledky výskumu potvrdzujú fakt, že až 56 percent detí by sa mohlo vrátiť z detských domovov k svojim rodičom, keby rodiny dostali potrebnú pomoc a podporu. Najčastejšie návratu detí bráni strata bývania rodičov, zlé hygienické či sociálne pomery rodiny.

Náhradní rodiny hodnotí ústavní zařízení

Asociace náhradních rodin ČR

Pracovní skupina ANRČR vytvořila a vyhodnotila dotazník pro náhradní rodiny týkající se především zkušeností s přebíráním dětí z ústavních zařízení. Zpráva obsahuje i náměty pro ústavní zařízení.

Celá zpráva je ke stažení na http://anrcr.cz/sites/default/files/vyhodnoceni_dotazniku_pro_rodiny_s_d...

Monitoring institucionální výchovy

Analýzy vzdělávacích potřeb v ústavní výchově

Ústav pro informace ve vzdělávání realizoval ve spolupráci se skupinou 6–061 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy šetření Monitoring institucionální výchovy.

Kvalitativní sonda do současné situace dětí a mládeže romského původu v dětských domovech a dětských domovech se školou

Kajanová, A., Kubelová, V., Urban, D., Kousalová, H.
Mezi výrazně převažující příčiny umisťování dětí romského původu do dětských domovů patří problémy v rodině, v dětských domovech se školou pak problémy ve škole a problémy s chováním (krádeže, užívání drog). Příčiny umístění jsou si děti povětšinou vědomy. Umístěné děti romského původu mají představu, že po opuštění zařízení půjdou ke své rodině a budou pracovat, někteří nejprve studovat. Tyto představy dětí ovšem nekorespondují s názory personálu, který zmiňuje jako nejvýraznější překážky samostatného života romských dětí po opuštění DD/DDŠ návrat dítěte do původního rodinného prostředí a nezaměstnanost.

Právní výklady MŠMT

Právní výklady MŠMT týkající se ústavní nebo ochranné výchovy ke stažení na http://www.msmt.cz/dokumenty/ustavni-vychova-a-ochranna-vychova

Návrh novely zákona o ústavní výchově

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na návrhu novely zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov

Rodiny, dospelé osoby i deti, ktoré sa budú kontaktovať s pracovníkmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a detských domovov môžu zažiť kvalitnejšie služby.
Pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa vzdelávajú: v rozvoji jazykových zručností, pc zručností, prezentačných zručností, ale aj v mediácií, koučingu, supervízii , v používaní inovatívnych techník práce s klientmi atď.

Viac informácií môžete nájsť v popise Národného projektu XII-2:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/download/Opis_NP%20XII-2_SR_web.rtf

Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče

MŠMT
Smyslem supervize ve školských zařízeních institucionální výchovy a ve střediscích výchovné péče je zlepšení multidisciplinární péče o děti a mladistvé, kteří jsou v  zařízeních umístěni nebo kterým je poskytována preventivně výchovná péče, a to prostřednictvím pozornosti věnované kvalitě odborných výkonů jednotlivých pracovníků a odborných týmů těchto zařízení. Supervize je zaměřena na pomoc odbornému a osobnostnímu rozvoji pracovníků, je jednou ze složek jejich dalšího vzdělávání a podporou jejich odborných činností vykonávaných s dětmi a mladistvými (na rozdíl od inspekční činnosti, která je zaměřena především na hodnocení činnosti institucí).

Analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a návrh možných modelov financovania

Mgr. Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Na základe kontraktu s MPSVaR realizoval v priebehu roka 2009 IVPR anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bola analýza financovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských

Možnosti užívání audiovizuálních systémů ve školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podle § 15 zákon. Č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění, je využívání audiovizuálních systémů možné pouze za splnění několika podmínek:

  • Používání audiovizuálních systémů pouze v zařízeních, kde jsou umístěny děti s nařízenou ochrannou výchovou. Jiné zařízení institucionální výchovy není oprávněno tyto systémy používat.

Dlhá cesta domov

Dana Žilinčíková, Návrat

Táto kniha sa volá Dlhá cesta domov.
Je o deťoch. O ich bolestiach a bezmocnosti vo svete dospelých.
Je o dospelých. Aby sme sa nimi stali, museli sme byť deťmi.
Ako deti sme boli ovplyvnení rôznymi blízkymi i vzdialenými ľuď-
mi a situáciami, ktoré sa nám stali.
Je preto aj o detstve a o jeho mieste v našom živote.
Táto kniha je o tých, ktorí sa deťom snažia pomáhať. Nie je dô-
ležité, kto pomáha viac a kto menej, ani to, kde pracujeme a akú
funkciu zastávame – dôležité je, aby sme urobili všetko, čo môžeme

Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti na území Slovenskej republiky

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Bernardína Bodnárová

Osobnost dětí umístěných v dětských domovech z pohledu vybraných výzkumů & Ústavní výchova v číslech

Mgr. Veronika Purková
Ústavní výchova patří mezi velmi diskutovaná témata, zejména co se týče jejího negativního dopadu na vývoj dětí a mladistvých. V této práci se budu věnovat zejména dětským domovům (dále DD), jedné z forem zařízení pro výkon ústavní výchovy. Často slýcháváme a čítáváme, že DD mají ty a ty charakteristiky, stejně tak jako děti v nich vyrůstající či mladí lidé, kteří v nich vyrůstali. Většinou se jedná o charakteristiky negativní, které se, bohužel, ne vždy opírají o fakta. Cílem tohoto příspěvku je analýza argumentů a opěrných pilířů zmíněných charakteristik.

Syndikovat obsah