RODINNÉ KONFERENCE V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

Občanské sdružení Amalthea nabízí novou metodu sociální práce s rodinou tzv. rodinné konference.

Pilotní projekt bude ověřovat, zda úspěšné používání tohoto nástroje na Novém Zélandu, v Holandsku, Skotsku a dalších zemí, půjde naroubovat na naše podmínky.

Tento způsob práce přináší nový rozměr přijímání klienta jako partnera odborníků, který má možnost určovat směr života rodiny za jasně stanovených hranic. V atmosféře přetrvávající kontroly, rad a pokynů jde o výrazný posun v řešení situace rodin, které jsou ohroženy.

Pojetí rodinných konferencí se nejvíce přibližuje případovým konferencím, přesto se zásadně liší v kladení důrazu na rozhodování rodiny. Na rodinném setkání se schází dítě a jeho užší rodina s širším příbuzenstvem a s lidmi z jeho okolí, kteří mohou přispět k vytvoření „plánu rodiny“. Tento formální proces pomáhá rodině nalézat řešení a vytvářet rodinnou podpůrnou síť na základě vzájemné spolupráce. Metoda předává právo a zodpovědnost za řešení složité situace dítěte samotné rodině. Do rozhodovacího procesu se zapojuje i široká rodina, mohou být přizvání přátelé a sousedé. Otevírá se tak možnost řešit problémy přirozenou cestou, citlivou k potřebám dítěte. Odborníci shodně oceňují přínos v podobě „demokratizace“ přístupu ke klientovi a ustoupení moci státu v otázkách rodinného života, aktivizace rodin a možnost setrvání dítěte v rodině.

Předpokladem je však dobrá spolupráce odborníků a změna způsobu myšlení – od kontroly k větší důvěře a schopnosti vrátit kompetence rodině a dětem. Na rozdíl od tradičního přístupu v kterém je klíčovou osobou při hledání řešení sociální pracovník, při rodinné konferenci je nositelem řešení široká rodina a další důležité blízké osoby. Výhodou metody je, že dítě je přítomné a zapojené do procesu řešení situace, jsou respektovány jeho názory, pocity a jeho návrhy mají stejnou váhu jako ostatních účastníků. Namísto hledání viníků rodina začíná aktivně vytvářet lepší budoucnost pro dítě i pro své další členy.

Rodinné setkání pomáhá uspořádat koordinátor, vystupuje však v roli facilitátora, který hlídá proces, ale nenavrhuje řešení. Setká se s rodiči, dítětem i dalšími členy rodiny a probere s nimi jejich názor na situaci. Osloví také odborníky, kteří s rodinou pracují.

Důležitou roli v celém procesu má kromě koordinátora klíčový pracovník. V zahraničí je to nejčastěji pracovník OSPOD. Je nezbytné, aby důvěřoval nejen metodě, ale také rodině, že dokáže převzít zodpovědnost za řešení své situace. Společně s koordinátorem rodinných konferencí povzbuzuje rodinu k účasti a pomáhá objasňovat důvody a cíle setkání. Po uskutečněném setkání dohlíží na realizaci vytvořeného „plánu rodiny“.

Nyní, kdy jsme na začátku projektu, se setkáváme u některých odborníků s nedůvěrou a někdy i neochotou pracovat s rodinou novým přístupem. Pevně doufáme, že stejně jako v začátcích zavádění případových konferencí, budou obavy brzy rozptýleny a rodinné konference se stanou běžně používanou metodou.
Věříme, že tak, jako ve většině demokratických zemích, i u nás tento přístup k rodině najde své místo a bude využíván k prospěchu rodin a hlavně dětí.

Pokud vás téma zaujalo, nabízíme spolupráci formou uspořádání rodinné konference nebo osobního informativního setkání.

--

Mgr. Gabriela P a v l í k o v á
koordinátorka rodinných konferencí
program Podpora pro rodinu a dítě
gabina@amalthea.pardubice.cz
mobil: 774 452 077

A m a l t h e a, o.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
www.amalthea.pardubice.cz
tel.: 466 302 058

Komentáře

to je skvělé

to je skvělé

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.