Lidé

Chris Gardiner

Pěstoun ve Velké Británii 1972–1989. Organizátor a první předseda Britské národní asociace pěstounské péče (1974). Zakladatel Mezinárodní organizace pěstounské péče (IFCO) a její bývalý prezident. Podílel se na organizaci světových a regionálních konferencí IFCO např. ve Velké Británii, Argentině, České republice, na Slovensku, na Maltě. V roce 1996 odešel ze svého místa u anglického ministerstva školství a přestěhoval se na Ukrajinu, kde pracoval pro UNICEF jako manažer programu v rámci nového národního projektu deinstitucionalizace s ukrajinskými a britskými partnery. Na Ukrajině rovněž založil pobočku britské neziskové organizace s mezinárodní působností EveryChild. Aktivně působí jako dobrovolník a člen výboru pro IFCO. Je mezinárodně uznávaným konzultantem v oblasti náhdradní rodinné péče, působí jako školitel, přednášející. Aktivně spolupracuje s organizací Eurochild.
Jako školitel působil ve více jak dvaceti zemích.

Projekty z poslední doby

  • 2004 – jmenován členem řídící skupiny evropského projektu Quality4Children. a skupiny neziskových organizací v rámci pracovní skupiny pro Pokyny OSN pro děti v alternativní péči, vytvářených pod hlavičkou Úmluvy OSN o právech dítěte
  • 2005 – jmenován do poradní skupiny sítě UNICEF pro kvalitnější péči
  • 2006 – zakládající člen/školitel Výměnného školicího programu akce pro rovnoprávnost dětí.
  • 2007 – jmenován poradcem/konzultantem Občanského sdružení Člověk hledá člověka
  • 2008 – jmenován poradcem/konzultantem Red Relaf – latinskoamerické sítě pěstounské péče
  • 2008 – zakládá pracovní tématickou skupinu "Children in Alternative care" v rámci organizace Eurochild, zvolen jejím předsedou
  • 2009 – podruhé zvolen prezidentem IFCODanka Žilinčíková

Danka Žilinčíková vyštudovala sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V sociálnej oblasti pôsobí od roku 1997. Profesionálne sa venovala poradenstvu a vzdelávaniu náhradných rodičov a profesionálnych náhradných rodičov a presadzovaniu citlivých riešení a odborných služieb pre deti vo vysokom ohrození: novorodenci opustení matkou, deti do 1 roka odnímané z rodinného prostredia, deti odnímané z vlastnej rodiny, deti ohrozené dlhodobým pobytom v ústavnej starostlivosti a deti umiestňované do náhradných rodín. V súčasnosti pracuje ako koordinátor lokálneho projektu Banská Bystrica – mesto rodiny (www.bb.mestorodiny.sk) a poskytuje poradenstvo a terapie v oblasti rodín vo vysokom ohrození ( v akreditovanom neštátnom subjekte Návrat : www.navrat.sk). Pôsobí aktívne ako supervízorka sociálnej práce v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov, ale aj ako lektorka a školiteľka v oblasti pomoci rodinám v ohrození. V rámci celoeurópskej siete pôsobila ako národná koordinátorka projektu Quality4Children – Quality in the best interest of the child (Európske štandardy kvality náhradnej starostlivosti).

Tereza Gardiner

Tereza Gardiner vystudovala EA VOŠ sociálně právní v Brně a na Filozofické fakultě UK obor sociální práce. Pracovala v organizaci HoSt Home-Start ČR zaměřující se na preventivní podpůrné programy rodinám prostřednictvím školených dobrovolníků - rodičů. Zkušenosti v oblasti sanace rodin získala v organizaci STŘEP, kde pracovala jako terénní sociální pracovnice. Spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče, zejména s o.s. Člověk hledá člověka, konkrétně v projektu Centrum pro rodiny. Je aktivní členkou mezinárodních organizací IFCO - International Foster Care Organisation a Eurochild, jejichž konferencí a seminářů se pravidelně účastní. Působí jako lektorka kurzů pro náhradní rodiče, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Kateřina Šlesingerová

Kateřina Šlesingerová vystudovala právnickou fakultu UK, pracovala v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde se mimo jiné podílela na výzkumech kriminality mladistvých a možnostech její prevence, výzkumech domácího násilí a jeho vlivu na děti.
Potřeby dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu a pěstounských rodin poznala při práci ve Fondu ohrožených dětí, v nadačním fondu Rozum a Cit a především ve Středisku náhradní rodinné péče. Věnovala se poradenství rodinám, programům pro děti v ústavní výchově a také výzkumu potřeb mladých lidí odcházejících z ústavní výchovy.
Působila jako národní koordinátorka projektu Quality4Children.
Působila jako koordinátorka projektu Profesionalizace NRP realizovaného Asociací náhradních rodin ČR.
V letech 2012-2014 pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Od ledna 2015 je ředitelkou doprovázení v obecě prospěšné společnosti Dobrá rodina.