Kvalitativní sonda do současné situace dětí a mládeže romského původu v dětských domovech a dětských domovech se školou

Kajanová, A., Kubelová, V., Urban, D., Kousalová, H.
Mezi výrazně převažující příčiny umisťování dětí romského původu do dětských domovů patří problémy v rodině, v dětských domovech se školou pak problémy ve škole a problémy s chováním (krádeže, užívání drog). Příčiny umístění jsou si děti povětšinou vědomy. Umístěné děti romského původu mají představu, že po opuštění zařízení půjdou ke své rodině a budou pracovat, někteří nejprve studovat. Tyto představy dětí ovšem nekorespondují s názory personálu, který zmiňuje jako nejvýraznější překážky samostatného života romských dětí po opuštění DD/DDŠ návrat dítěte do původního rodinného prostředí a nezaměstnanost.

Předkládaný článek se zabývá výše uvedenou otázkou umisťování dětí do dětských domovů a dětských domovů se školou. Jedná se o kvalitativní sondou do problematiky romských dětí, žijících ve shora jmenovaných zařízeních. Výzkumu se zúčastnilo celkem 20 respondentů, z nichž základní cílový soubor představovalo 10 romských dětí umístěných v dětském domově (DD) v Aši a v dětském domově se školou (DDŠ) v Šindlových Dvorech. Doplňkový soubor pro výzkum tvořilo 10 osob z personálu uvedených zařízení. Byly použity metody kvalitativního výzkumu a to technika polostrukturovaného rozhovoru a analýza osobních spisů dětí.

Celý článek na stránkách http://www.socioterapie.cz/index.php?a=16