Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania

V najbližších dňoch výjde na Slovensku ojedinelá, ale veľmi aktuálna publikácia Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania. Obzvlášť užitočná môže byť táto publikácia pre rodičov i odborníkov v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.

Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět)

Úvodní "nulté" číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem Cesta českého dítěte do ústavu (a zpět) rozebírá v souvislosti s chystanou reformou péče o děti srozumitelnou a poutavou formou argumenty odborníků pro i proti rušení dětských center a domovů.

Vedle tří klíčových rozhovorů s Miloslavem Macelou, Jaroslavou Lukešovou a Vědunou Bubleovou přináší první číslo Edice Otvíráme srovnání nákladů na ústavní a náhradní rodinnou péči u nás a ve světě a či třeba výňatky z doporučení Výboru pro práva dítěte OSN České republice.

KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková

A zase ta transformace ...

Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov ve svém příspěvku vyjadřuje svůj názor na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Z pohledu ředitele dětského domova vnímá chystané změny pozitivně, avšak zároveň upozorňuje, že řadu opatření je možné realizovat již nyní.

Celý příspěvek najdete na http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/70-zmuda-a-zase-ta-transfo...

Pěstouni se o děti z kojeneckých ústavů zvládnout postarat. Proč?

Mgr. Ria Černá
sociální pracovnice a psycholožka, Amalthea o.s.

  • Protože už dnes to někteří pěstouni zvládají.
  • Protože jsou na svou roli připravováni.
  • Protože jsou hodnoceny jejich osobnostní předpoklady, dovednosti a možnosti ještě před přijetím dítěte.
  • Protože budou mít k dispozici odbornou psycho-sociální, příp. i zdravotní podporu.
  • Protože k tomu získají i adekvátní finanční ohodnocení.

Nebojme se biologických rodin dětí svěřených do pěstounské péče

Kamila Franková

Stanovisko ombudsmana k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence NRP

 Stanovisko veřejného ochránce práv z 28.4.2010

Stanovisko MPSV ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování NRP a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní údaje dětí

Stanovisko MPSV

Ve stanovisku se konstatuje, že zveřejňování fotografií a dalších osobních údajů dětí na internetu či v jiných médiích za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče je v rozporu
se zákonem č. 101/2000 Sb. a nesplňuje základní podmínku přiměřenosti zpracování osobních údajů a je proto pro tyto účely nepřípustné. Osobní údaje dítěte je možno vždy předávat

Manuál posuzování údajů dětí ve formální péči

Better Care Network vydal společně s UNICEF manuál, jehož cílem je pomoci jednotlivým zemím posílit informační systém týkající se dětí v náhradní péči. Manuál přináší soubor 15 souhrných indikátorů týkajících se dětí ve formální péči. Vysvětluje, proč jsou tyto informace důležité a nabízí praktické způsoby sběru těchto dat jak pro státní tak nestátní organizace. Tyto indikátory mají sloužit jako společný nástroj monitorování péče o dítě.

Náhradní rodiny hodnotí ústavní zařízení

Asociace náhradních rodin ČR

Pracovní skupina ANRČR vytvořila a vyhodnotila dotazník pro náhradní rodiny týkající se především zkušeností s přebíráním dětí z ústavních zařízení. Zpráva obsahuje i náměty pro ústavní zařízení.

Celá zpráva je ke stažení na http://anrcr.cz/sites/default/files/vyhodnoceni_dotazniku_pro_rodiny_s_d...

Metodické doporučení MPSV k případům adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte

MPSV
Metodické doporučení k postupu orgánů SPO v případech souhlasu rodiče k osvojení dítěte ve vztahu k určitým osvojitelům.řeší postup zprostředkování v takových případech a dále také postup v situacích, kdy si rodiče přejí, aby dítě přešlo do nové rodiny co nejdříve po porodu.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/9085

Child Adoption: Trends and Policies

Department of Economic and Social Affairs, UN Population Division

Praktické postřehy ze Slovenska

Zpráva ze studijní návštěvy slovenského občanského sdružení Návrat
Zpráva rozebírá z pohledu českých pracovníků působících v oblasti NRP situaci na Slovensku. Porovnává legislativní úpravu a praxi v oblasti mediálních a osvětových kampaní o NRP, sanance rodiny, dobrovolnictví, dětksých domovů a profesionálních rodin a dalších oblastí.

Více informací na http://amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_comred.htm

Exkurze do Velké Británie

Výstupy ze studijní cesty
Ve dnech 28.2. až 6. 3. 2010 se uskutečnila studijní cesta zaměstnanců občanského sdružení Amalthea, zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, sdružení Lumos a dalších partnerů do Velké Británie. Cestu podnikli v rámci pilotního projektu Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin v Pardubickém regionu, plně podpořeným Nadací Sirius.

Dlhá cesta domov

Dana Žilinčíková, Návrat

Táto kniha sa volá Dlhá cesta domov.
Je o deťoch. O ich bolestiach a bezmocnosti vo svete dospelých.
Je o dospelých. Aby sme sa nimi stali, museli sme byť deťmi.
Ako deti sme boli ovplyvnení rôznymi blízkymi i vzdialenými ľuď-
mi a situáciami, ktoré sa nám stali.
Je preto aj o detstve a o jeho mieste v našom živote.
Táto kniha je o tých, ktorí sa deťom snažia pomáhať. Nie je dô-
ležité, kto pomáha viac a kto menej, ani to, kde pracujeme a akú
funkciu zastávame – dôležité je, aby sme urobili všetko, čo môžeme

Syndikovat obsah