Odborné

Výzkumy a další odborné zprávy a texty

Příručka evropského práva v kontextu práv dítěte

Handbook on European law relating to the rights of the child
Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant

European Union Agency for Fundamental Rights, listopad 2015

Násilí na dětech v náhradní péči

From whisper to a Shout: A call to ed violence against children in alternative care

SOS Children’s Villages International, University of Bedfordshire
Zpráva shrnuje poznatky o naplňování Směrnice OSN k náhradní péči o děti ve 21 zemích světa a shrnuje rozsáhlé poznatky z literatury, Ukazuje, že děti v nárhadní péči jsou zranitelné a jsou v mnoha případech vystaveny násilí. Zpráva také shrnuje opatření, která je třeba realizovat, aby se minimalizovalo riziko pro děti a poskytovaná náhradní péče měla vysokou kvalitu.

Zpráva z výzkumu systému NRP

Institut projektového řízení, a.s.

Zpráva popisuje proces posuzování a příprav žadatelů o NRP v jednotlivých krajích.

Celá zpráva je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

Počet mezinárodních adopcí celosvětově klesá

Po dlouholetém vzestupu počtu dětí, které byly osvojeny v zahraničí, došlo od roku 2004 k výraznému poklesu. Je to dáno zejména přísnější regulací mezinárodních adopcí a také politice některých zemí, které tradičně děti do zahraničních vysílaly (jako např. Rusko nebo Čína), které se nyní snaží počet odesílaných dětí omezit.

Podrobnější infomrace včetně grafu na stránkách http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/international-adoption-main-stor...

Vztahy sourozenců v náhradní péči

Protože jsme sestry a bratři

Mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček

Publikace obsahuje shrnutí výstupů z několika výzkumů týkajících se vztahů sourozenců v náhradní péči. Celá zpráva je k dispozici v 5 jazykových verzích na http://www.sos-childrensvillages.org/What-we-do/Research/Pages/Sibling-r...

Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče

Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách

Zpráva z výzkumu porovnávajícího systémy náhradní rodinné péče v různých evropských zemích a návrhy na legislativní změny v České republice. Výzkum se zamřeval na výběr, podmínky a přípravu pěstounských rodin a na standardy podpůrných služeb pro pěstounské rodiny.

Celý text výzkumu je v příloze, přílohy naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/13409

Přezvato z http://www.mpsv.cz/cs/13409

Význam náhradného rodičovstva pre deti z detských domovov

Mgr. Elena Vaňová, SPDDD Úsmev ako dar
Mosty rodine, č. 3/2011

Láskyplný vzťah so všetkými uvedenými atribútmi je možné vytvoriť iba v rodine. V podmienkách detského domova, kde je veľa detí a striedá sa personál, je nemožné dosiahnuť pre každé dieťa potrebnú stabilitu a intenzitu naplňania potrieb. Preto sú hlavne deti v útlom veku umiestňované do rodín - pestúnskych a profesionálnych.

Celý článek je v časopise Mosty k rodine 3/2011 a je možné si ho přečíst na http://issuu.com/usmevakodar/docs/mosty4/9

Metodiky přípravy pěstounů

Amalthea, o.s.

Pro transformaci systému péče o ohrožené děti je kromě posílení služeb pro rodinu a dítě zásadní aktivní vyhledávání nových zájemců o pěstounství a adopci, jejich kvalitní příprava a vyhodnocení kompetencí k výkonu náhradní rodinné péče a také následné služby doprovázení (podpora, vzdělávání a kontrola).
Amalthea o.s. zpracovala metodiky těchto tří procesů (nábor, příprava a doprovázení), které mohou být inspirací pro všechny subjekty činné v oblasti náhradní rodinné péče a otevření diskuze, jak by mohly a měly být tyto procesy nastaveny.

Vliv umístění dítěte do náhradní péče na jeho vývoj

Louise Sutton and Marc Mannes, ICRIF - Mezinárodní centrum pro výzkum a inovaci v pěstounské péči

Tento materiál přináší stručný pohled na vývoj vlivů a podnětů, které ovlivňovaly postoje vlád k náhradní péči o děti. Dále se věnuje výzkumům, které se zabývaly vlivem jednotlivých forem náhradní péče na vývoj dítěte - sociální a emocionální, kognitivní, behaviorální a fyzický růst.

Převzato z http://icrif.com/advancing-global-research/research-insights/icrif-infor...

Jak zlepšit pěstounskou péči ve světě

EveryChild

Fostering Better Care

Názor, že pro mnoho dětí, kteří nežijí v péči rodičů, nabízí rodinný typ péče lepší alternativu než péče ústavní, je velmi rozšířen. Nicméně pěstounská péče – potenciálně klíčový mechanismus pro poskytování rodinné péče – zůstává v mnoha oblastech světa nedostatečně financovaná a využívá se jen zřídka. Předmětem článku, který vychází z
literatury, rozhovorů s odborníky v oblasti pěstounské péče a konzultací s dětmi ve třech zemích, je tento zřejmý rozpor.

Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR - kvalitativní část výzkumu

Středisko náhradní rodinné péče,o.s.

Cílem předkládané studie je zmapovat současnou situaci a zkušenosti z realizace přípravných kurzů pro žadatele o osvojení a pěstounskou péči ve 14 krajích ČR. Hlavními okruhy, na něž se výzkumná studie zaměřuje, jsou: kritéria a požadavky na žadatele o NRP, obsahy a formy přípravy, instituce zapojené do příprav a spolupráce mezi nimi a další.
Předkládaná zpráva podává současný obraz o stavu, procesu a realizaci přípravných kurzů v ČR a vybízí nás k zamyšlení se nad potřebou změny k urychlení cesty dětí do nových (náhradních) rodin.

Informovanost učitelů v oblasti náhradní rodinné péče – vyhodnocení dotazníkového průzkumu

V květnu 2009 vytvořila pracovní skupina Osvěta ve školách a školkách při Asociaci náhradních rodin České republiky dva dotazníky: jeden pro adoptivní rodiče a druhý pro pěstouny. Cílem dotazníků bylo zjistit situaci v českém školství v oblasti náhradní rodinné péče. Zajímaly nás zkušenosti náhradních rodičů s informovaností učitelů i konkrétní problémy, se kterými se děti v NRP i jejich rodiče potýkají.

Převzato z http://www.anrcr.cz/informovanost-ucitelu-v-oblasti-nahradni-rodinne-pece kde jsou celé výstupy z dotazníkového šetření ke stažení.

Zkušenosti náhradních rodičů s ústavními zařízeními - vyhodnocení dotazníků pro rodiny s dětmi v NRP

Pracovní skupina Osvěta a komunikace s ústavními zařízeními pracující pod Asociací náhradních rodin ČR vytvořila dotazník pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a v říjnu 2009 jej distribuovala mezi náhradní rodiče. Výsledky dotazníku poslouží k vytvoření zprávy pro ústavní zařízení.

V této zprávě chceme všechna zařízení vykonávající ústavní výchovu seznámit s výsledky tohoto dotazníku, s názory a postoji nás, náhradních rodičů. Stejně tak bude daná zpráva poskytnuta i zřizovatelům těchto zařízení.

Aplikace teorie reakce na ambivalentní podnět v oblasti náhradní rodinné péče

Mgr. Jeroným Klimeš, 2002
Teoretická část mé práce měla za úkol zevrubně popsat nejrozličnější reakce, které subjekt může vykazovat při kontaktu s ambivalentním objektem (ke stažení na http://jeronymklimes.webpark.cz/mojeprace/ ). V praktické části se pokusíme některé z

Sociálna práca s náhradnou rodinou

Daniela Žilinčíková
Náhradnú rodinnú starostlivosť upravujú na Slovensku tieto 2 hlavné zákony:

Zákon o rodine a Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Najvyšším platným dokumentom, ktorý má určovať najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaniach o situácii detí je medzinárodný dokument ratifikovaný Slovenskom: Dohovor o právach detí.

Syndikovat obsah