Specializovaná NRP

Například tzv. profesionální pěstounská péče a další alternativní formy NRP

Adopting Better Care

Osvojení lepší praxe - Zlepšení možností adopce po celém světě
Everychild a Better Care Network
Květen, 2012

Zpráva se zabývá tématem domácí a mezinárodní adopce. Má za cíl prozkoumat, proč není adopce ve světě až tak využívána a zjistit, zda by mohlo být její rozšíření přinést řešení pro miliony dětí na celém světě, které potřebují stálou péči a v současné době strádají v ústavech. Text vychází z odborné literatury a rozhovorů s řadou odborníků z celého světa.

Zvládanie odchodu dieťaťa z profesionálněj rodiny profesionálnymi rodičmi

PhDr. Alena Hepnerová, Mosty k rodine, č. 4/2011

Zameranie se na profesionálnych rodičov ako na primárné osoby pre dieťa umiestnené v ich profesionálnej rodine, ktoré mu poskytujú počas určitej bližšie vopred nedefinovanej doby starostlivosť, pričom pracujú s vedomím nutného rozlúčenia sa s ním.

Metodiky přípravy pěstounů

Amalthea, o.s.

Pro transformaci systému péče o ohrožené děti je kromě posílení služeb pro rodinu a dítě zásadní aktivní vyhledávání nových zájemců o pěstounství a adopci, jejich kvalitní příprava a vyhodnocení kompetencí k výkonu náhradní rodinné péče a také následné služby doprovázení (podpora, vzdělávání a kontrola).
Amalthea o.s. zpracovala metodiky těchto tří procesů (nábor, příprava a doprovázení), které mohou být inspirací pro všechny subjekty činné v oblasti náhradní rodinné péče a otevření diskuze, jak by mohly a měly být tyto procesy nastaveny.

Zdravotně znevýhodněné dítě v NRP

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc.
Vydalo Středisko náhradní rodinné péče v rámci projektu „Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP)“, který podpořila Nadace Sirius.

Brožurka rozebírá jednotlivá postižení a pomáhá těm, kteří o dítě pečují.

Profesionálne rodiny a ochrana dieťaťa

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Stanovisko rozoberá súčasný stav umiestňovania detí do profesionálnych rodín predovšetkým z hľadiska dodržiavania práv dieťaťa a prináša konkrétne odporúčania, ako ešte lepšie zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa.

Celý text stanoviska je na http://www.snslp.sk/#page=2191

Až se narodíš, budeš doma

Český překlad knihy slovenské autorky Danky Žilinčíkové může sloužit jako praktická „pomáhající“ příručka pro všechny, kteří se setkávají s těhotnou ženou v ohrožení nebo v rizikové situaci, či s opuštěným dítětem.
Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily. Jedná se o skutečné příběhy vycházející z odborné praxe navíc doplněné popisem, jak lze citlivě a v co nejlepším zájmu dítěte tyto složité životní situace řešit.

Nové dilemy profesionálnych rodín

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD; Slovenský výbor pre UNICEF

Rozpad Československa v roku 1992 znamenal nielen vytvorenie dvoch samostatných štátov, ale po 47 rokoch aj postupnú zmenu právneho prostredia, v ktorom obyvatelia oboch štátov žijú. V niektorých slovenských legislatívnych ustanoveniach ide zrejme skôr o potrebu navonok deklarovať odlišnosť - a tak máme napr. diagnostické centrá miesto diagnostických ústavov a miesto výchovných ústavov najprv reedukačné domovy a nedávno (od septembra 2008) reedukačné centrá. V niekoľkých iných prípadoch ide o progresívne prvky v systéme výchovy a starostlivosti.

O dočasnosti profesionálneho rodičovstva

Renáta Matejová

Niečo sa na Slovensku zmenilo. Celkom nedávno. Nie je to len stúpajúci počet detí v profesionálnych rodinách. Je to niečo podstatnejšie. Nejaký pohyb „vo vnútri“. Uvedomila som si to len túto jeseň. Ťažko sa to chápe a ešte ťažšie uchopuje.

Intenzivní pěstounská péče jako alternativa k ochranné výchově v Anglii

"Multi-dimensional Treatment Foster Care (MTFC)" - pěstounská péče jako multidimenzionální program pochází ze začátku 80. let z USA, státu Oregon. Jedná se o specifický přístup určený pro děti a mladistvé, kteří trpí vážnými poruchami chování, mají zkušenost s trestnými činy, apod.

"Intensive Fostering” - intenzivní pěstounská péče je jedním z takových programů jako alternativa k ochranné výchově pro děti a mladistvé s výraznými potížemi chování a pácháním trestné činnosti. Dá se považovat za komunitní opatření se zaměřením přímo na faktory, které zapříčiňují či přispívají k delikventnímu chování.

Příprava na NRP a profesionální rodiny na Slovensku

V příloze citace ze zákona k přípravě na NRP a k profesionálním rodinám.

O odchodoch z profesionálných rodín

Ako sa rozlúčiť

Natália Blahová
Pre mnohých je to nepochopiteľné. Ako sa môžu ľudia, ktorí sa s plným nasadením starajú o dieťa, venujú mu všetok svoj čas, lásku, pozornosť, ako sa títo ľudia môžu milovaného dieťatka v jednej chvíli vzdať?

Bolestne. A s potokom sĺz.
Odchádza s ním všetko to, čo do neho vložili. Všetky prebdené noci, všetky úsmevy, prvé slová, prvé kroky, všetky prechádzky aj boliestky...všetky zázraky, ktoré sa diali denne a boli samozrejmé.
No kamkoľvek sa spolu pohli, bol s nimi otáznik. Kedy? Kam? Komu? Ako?

Profesionálna rodina ako kotva vzťahov v prístave

Mária Magátová
Niečo o deťoch v prístave...
Aj deti v detských domovoch a ostatných ústavných zariadeniach pôsobia na pohľad krásne, spokojne a šťastne. Máte pocit, že sú to romantické lodičky.
Ale bez kotvy! Bez istôt, bezpečia, bez možnosti zaistenia, bez vzťahov...
Detský domov je prístav, ale vôbec nie pokojný, vlny sa v ňom búria, loďky sa zmietajú na vlnách...
Deti majú všetko (hmotné) a predsa, ak nemajú vzťahy, ak necítia lásku od blízkej osoby, nemajú nič..

Čo môžeme urobiť pre tieto deti

Hledání rodin pro děti s postižením

Jennifer Cousins, British Agencies for Adoption and Fostering
Prezentace na semináři Eurochild, Praha 23.-24.6.2009

  • Disability in the cultural context of western Europe and the UK
  • The UK perspective on placing children for „permanence‟ outside the biological family
  • The complexities of the term „disabled‟
  • Recruitment of carers: what helps and what doesn‟t

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Informační brožurka MPSV
Základní informace o tom, jak na pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Mojich 16 dní v pohotovostnej náhradnej rodine

Daniela Žilinčíková

Prichádzam do Kielc polnočným rýchlikom. Na stanici ma čaká Zbyšek, pohotovostný „tato“, už sa poznáme niekoľko rokov a vďaka nemu a jeho žene sa môže konať moja dvojtýždňová stáž v Centre pomoci rodine v Kielcach. Pohotovostná rodina mi na ten čas ponúkla ubytovanie. I keď som zvažovala, či ich nebudem zaťažovať, rozhodla som sa prijať ich ponuku.

Ponúkam Vám niekoľko zápiskov z môjho života v tejto výnimočnej rodine.

Syndikovat obsah