Legislativa

Stanovisko MPSV ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování NRP a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní údaje dětí

Stanovisko MPSV

Ve stanovisku se konstatuje, že zveřejňování fotografií a dalších osobních údajů dětí na internetu či v jiných médiích za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče je v rozporu
se zákonem č. 101/2000 Sb. a nesplňuje základní podmínku přiměřenosti zpracování osobních údajů a je proto pro tyto účely nepřípustné. Osobní údaje dítěte je možno vždy předávat

Stanovisko Nejvyššího soudu k rozhodování ve věcech nařizování ústavní výchovy

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 202/2010

Stanovisko
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 12. 2010 k rozhodování soudů ve věcech nařizování ústavní výchovy z důvodů materiálních nedostatků rodiny, zvláště pak jejich špatných bytových poměrů
___________________________________________________________________________

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Klára Trubačová
Prezentace z konference, která představila hlavní okruhy novely zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Text novely naleznete na stránkách http://vzd.cz/text-novely-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti

Usmernenia v oblasti súdnictva priateľského k deťom

Súdy rozhodujú o dôležitých udalostiach v živote detí. Čo si o systéme súdnictva myslia deti?
17. novembra 2010 boli na úrovni Rady Európy prijaté Usmernenia v oblasti súdnictva priateľského k deťom (zatiaľ len anglická verzia).
Tieto usmernenia poskytujú praktický návod všetkým štátom Európy, ako zabezpečiť zlepšenie prístupu detí k ochrane práv prostredníctvom súdneho systému a ako zabezpečiť zlepšenie zaobchádzania s deťmi v súdnom systéme.

Nálezy Ústavního soudu týkající se práv dětí

I.ÚS 2661/10 k rozhodování o střídavé výchově a zjištění názoru dítěte na věc

Citace z nálezu: "Ústavní soud proto neshledává důvodu, pro který bylo v řízení před soudy obou stupňů, zejména pak před odvolacím soudem, nezletilé A. odepřeno (i přes její výslovný požadavek) právo na slyšení, zejména jestliže se sama ocitla v situaci, kdy zde nebylo blízké osoby, jež by se o ni postarala

Rozsudky ESLP týkající se odebírání dětí ze sociálních důvodů

Celý text rozsudků v českém jazyce ke stažení níže.

Převzato z http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=390&page=1

Právní výklady MŠMT

Právní výklady MŠMT týkající se ústavní nebo ochranné výchovy ke stažení na http://www.msmt.cz/dokumenty/ustavni-vychova-a-ochranna-vychova

Návrh novely zákona o ústavní výchově

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na návrhu novely zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Směrnice OSN o náhradní péči o děti

Aktualizováno

Text směrnice OSN v českém překladu, který vydalo SOS sdružení dětských vesniček, ISS a MPSV.
Směrnice byly přijaty Valným shromážděním OSN v listopadu 2009.

Pestúnská starostlivosť v súkromnom a verejnom práve

Katarína Kalocsányiová, diplomová práce z právnické fakulty UK v Praze
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený obraz o právnej úprave pestúnskej starostlivosti – tak v súkromnoprávnych ako aj vo verejnoprávnych súvislostiach.

Příprava na NRP a profesionální rodiny na Slovensku

V příloze citace ze zákona k přípravě na NRP a k profesionálním rodinám.

Výklad pojmu "nejlepší zájem dítěte"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pojem nejlepší zájem dítěte se objevuje ve všech mezinárodních smlouvách, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala.

Ze znění mezinárodních smluv o právech dítěte nebo obecně lidských právech a základních svobodách, ať již operují pojmem „zájem“ nebo „nejlepší zájem dítěte“, vyplývá, že takovým zájmem je především možnost dítěte za účelem svého plného a harmonického rozvoje osobnosti a schopností vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, a to přednostně v péči své původní rodiny.

Významné legislativní změny ve vztahu k péči o děti v letech 1999 – 2009

Změny právních předpisů týkajících se péče o děti v ústavních zařízeních

Doporučení ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních
přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků ministrů

Vysvětlující zpráva v angličtině je na http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/rapport_en.asp

Doporučení v češtině ke stažení níže.

Rodina a dítě - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

JUDr. Otakar Motejl, Mgr. Iva Černá, Mgr. Klára Panovská, Mgr. Petra Matyášová

Syndikovat obsah