Legislativa

Předpisy k sociálně-právní ochraně dětí

Přehled právních předpisů, doporučení a mezinárodních dokumentů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Texty předpisů ke stažení.

http://www.mpsv.cz/cs/7264

Seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí v ohrožení

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/2007-LO-SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle § 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb.,kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Právní a politické dokumenty pro potřebu obhajoby rané péče

Pro Společnost pro ranou péči zpracovala JUDr. Dana Kořínková, Quip - společnost pro změnu, 2008

Přehled dokumentů vztahujících se k tématům

  • Raná péče v ČR
  • Právo dítěte na život v rodině
  • Právo na život v přirozeném prostředí, sociální začlenění, odstranění chudoby
  • Vyrovnání příležitostí lidí s postižením
  • Rovné zacházení, předcházení špatnému zacházení s lidmi závislými na péči jiných osob

Převzato z http://ranapece.cz/literatura_clanky/literatura_clanky.htm

Správa z Poľska

Správa o systéme profylaktiky, krízovej intervencie a podpory rodinám v kríze v meste a okrese Kielce (Poľsko)

Daniela Žilinčíková, Návrat
I.časť: Systém prevencie, krízovej intervencie a podporných služieb na území samosprávy (mesto a okres Kielce)
II. časť: Fetal alkoholový syndróm a možnosti jeho liečby
(Centrum pre náhradnú rodinnú starostlivosť Ledziny)
III.časť: Vybraná legislatíva

Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda

Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., Brno

Právní rozhledy č. 9/2008, s. 309 a násl., na stránkách www.vzd.cz publikováno s laskavým souhlasem nakladatelství C.H.Beck

Pěstounská péče je tradičním nezastupitelným soukromoprávním institutem, upraveným zákonem o rodině. Při jeho intertpretaci a aplikaci je třeba vycházet z českého právního řádu jako celku, ale též z judikatury Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Naopak je třeba abstrahovat od politických rozhodnutí, která v minulosti vyústila v likvidaci pěstounské péče.

Zákony ke stažení

Odkazy na texty zákonů týkajících se sociálně právní ochrany dítěte najdete na stránkách http://www.nadacetm.cz/39-legislativa.html

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Veronika Kristková
Řízení ve věcech péče o nezletilé jsou jedním z hlavních prostředků ochrany dítěte a naplňování jeho práv.

Odebrání dítěte ze sociálních důvodů jako porušení Úmluvy

Mgr. Kateřina Hrubá

Evropský soud pro lidská práva (dále jako „ESLP“) se v jednom ze svých nejčerstvějších rozhodnutí vyslovil ve věci nařízení ústavní výchovy nezletilého

Zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, pravidelně podávají zprávu o jejím plnění. Úmluva však také výslovně dává nestátním organizacím roli v monitorování naplňování Úmluvy. (čl. 45 ods.a)

Nezákonné zakázání styku rodiče s dítětem - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3453 /2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se dopouští překročení pravomocí, když na základě jeho stanoviska dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí se zákonným zástupcem. K takovému kroku nemá správní orgán zákonné zmocnění, neboť rozhodnutí o zákazu styku dětí s rodičem náleží výlučně do pravomoci soudu.

Syndikovat obsah