Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Veronika Kristková
Řízení ve věcech péče o nezletilé jsou jedním z hlavních prostředků ochrany dítěte a naplňování jeho práv.

Tento článek se zabývá některými problematickými aspekty soudní praxe v řízeních týkajících se práv dětí, které souvisejí s právem na spravedlivý proces v těchto řízeních a dalšími procesními právy dítěte a ostatních účastníků těchto řízení. Tyto mohou mít negativní důsledky pro efektivní realizaci práv dítěte a mohou vést k porušení mezinárodních závazků ČR zejména v oblasti lidských práv. Zvláštní pozornost je věnována Evropské úmluvě o výkonu práv dětí Rady Evropy upravující procesní práva dítěte a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva týkající se řízení o nezletilých dětech v ČR.
Celý článek je ke stažení na http://www.llp.cz/cz/temata/prava-deti/deti-z-ustavu/publikace