Legislativa

Národní strategie ochrany dětí - "Právo na dětství"

Text v příloze

Evropská úmluva o osvojení dětí

Přijata Radou Evropy 24. dubna 1967 Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 2 dne 26. dubna 1968. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 15. prosince 1999. Česká republika si vyhradila právo neuplatňovat článek 7 odst. 1. Úmluvy (minimální a maximální věková hranice pro osvojitele). Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 9. prosince 2000.

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí

Přijata Radou Evropy dne 20. května 1980 v Lucemburku. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. září 1983. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 16. dubna 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. července 2000.

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství

Přijata Radou Evropy dne 15. října 1975 Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 2 dne 11. srpna 1978. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 26. dubna 2000. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 8. června 2001.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Tato úmluva, známá jako Evropská úmluva o lidských právech (ECHR), chrání občanská a politická práva, a obsahuje základní hodnoty Rady Evropy .

Článek 1 uvádí, že články Úmluvy by měl "platit pro všechny v rámci své jurisdikce".
I když text této úmluvy obsahuje několik specifických odkazů na děti, některé jeho články byly použity Evropským soudem pro lidská práva a Evropskou komisí na ochranu a podporu dětských práv.

Podněty Výboru pro práva dítěte při RVLP

Výbor pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva přijal na svém zasedání dne 18.8.2011 několik podnětů:

  • Podnět týkající se zastoupení dítěte v soudním řízení
  • Podnět týkající se předběžných opatření a řízení ve věcech nezletilých, rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, opravných prostředků ve věcech upravených zákonem o rodině a právní moci rozsudku odvolacího soudu ve věci ústavní výchovy nezletilého

Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2010 - Práva dětí

Anna Šabatová, František Valeš a Selma Muhič Dizdarevič 20. června 2011 představili za Český helsinský výbor Zprávu na tiskové konferenci.

ČHV tuto Zprávu vydává každoročně od roku 1994.

Obsažená témata: diskriminace, práva dětí, práva žen, svoboda slova, vězeňství, justice, cizinci, násilí motivované nanávistí, zdravotnictví, sociální zabezpečení, práva osob se zdravotní postižením, práva seniorů, sociální bydlení!

Celá zpráva k přečtení v příloze, níže vybraná pasáž oblasti práv dětí.
Převzato z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011061701

Informace MPSV k vyplácení dávek pěstounské péče

Informace MPSV č. 5/2011

V dokumentu je popsáno za jakých okolností vzniká nárok na dávky pěstounské péče a k jakému datu.
Druhý dokument obsahuje další zpřesnění těchto informací.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7250

Úmluva o právech dítěte - UNCRC

(Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child).
Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.
V příloze česká verze, anglická verze včetně verze pro děti.

Novela zákona o SPO - druhe vnejsi pripominkove rizeni

Návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí je znova ve vnějším připomínkovém řízení. Text je v příloze.

Převzato z http://eklep.vlada.cz/

Připomínky k návrhu novely zákona o ústavní výchově

Tyto připomínky vypracovalo V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s Amalthea, o.s.

Vítáme snahu o zlepšení péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní péče. Jsme si vědomi obtížnosti reformovat nejednotný a neefektivní systém založený na principech, které již neodpovídají současným poznatkům o potřebách dětí. Jsme si vědomi, že některé naše připomínky nelze zapracovat do stávajícího právního předpisu. Nicméně cítíme potřebu tyto připomínky vznést a věříme, že mohou být inspirací pro další diskuze.

Text novely zákona o ústavní výchově

Návrh novely zákona 109/2002 Sb. u ústavní výchově. Návrh je ve vnějším připomínkovém řízení do 4.7.2011

Text převzat z http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

Metodické opatření k činnosti kojeneckých ústavů

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku je regulována metodckým opatřením Ministerstva zdravotnictví, které vyšlo ve Věstníku MZ 9/2005.

Věstník je ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3577_1771_11.html
nebo jako příloha níže.

Text novely zákona o sociálně právní ochraně dětí

Převzato z http://eklep.vlada.cz/

Text novely, který jde do vnějšího připomínkového řízení, je ke stažení níže.

Provoz a financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Metodické doporučení MPSV č. 1/2011

Metodické doporučení řeší, za jakých okolností je možné umístit dítě do ZDVOP na základě žádosti rodičů a kdy na základě žádosti OSPOD.
Dále jsou řešeny otázky financování ZDVOP, spolupráce s dalšími úřady, přemisťování dítěte do jiného zařízení, poskytování odborných služeb dítěti v ZDVOP a další otázky.

Celý text doporučení ke stažení níže.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/10313

Syndikovat obsah