Nezákonné zakázání styku rodiče s dítětem - vyjádření ombudsmana

Podnět sp. zn.: 3453 /2007/VOP/KP (ze Souhrnné zprávy VOP za rok 2007)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se dopouští překročení pravomocí, když na základě jeho stanoviska dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí se zákonným zástupcem. K takovému kroku nemá správní orgán zákonné zmocnění, neboť rozhodnutí o zákazu styku dětí s rodičem náleží výlučně do pravomoci soudu.

Pan R. C. se na ochránce obrátil s podnětem týkajícím se Odboru sociálních věcí, školství a kultury Úřadu městské části Brno-Židenice (dále „OSPOD“) při výkonu sociálně-právní ochrany jeho nezletilých dětí. Děti pana R. C. byly umístěny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rodina zde děti pravidelně navštěvovala, až do doby, než jim to bylo rozhodnutím ředitelky zařízení znemožněno. Následně vydal OSPOD rozhodnutí o zákazu styku dětí s otcem a ostatními rodinnými příslušníky. Dětem byl rovněž zamezován telefonický kontakt s rodinou a zadržována korespondence.

Na základě provedeného šetření ochránce konstatoval, že OSPOD porušil zákon. Oprávnění zasáhnout do vztahů mezi rodiči a dětmi v zájmu dítěte sice sdílí orgány sociálně-právní ochrany dětí se soudy, nejzávažnější zásahy do těchto vztahů (zákaz kontaktu dětí s rodiči) však náleží výlučně do pravomoci soudu. Zákaz styku rodiče s dětmi znamená natolik závažný zásah do oprávnění rodiče vyplývajících z institutu rodičovské zodpovědnosti, že takové opatření může podle zákona o rodině učinit pouze soud. K analogickému překročení pravomocí potom došlo i na straně ředitelky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která vydala „prozatímní rozhodnutí o zákazu styku“, neboť ani takové rozhodnutí nebylo v její kompetenci. V obou případech platí zásada, že veřejnou moc lze vykonávat jen na základě zákona, v jeho mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Převzato z http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/dokumenty/hledej.php...