Rodina a dítě - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

JUDr. Otakar Motejl, Mgr. Iva Černá, Mgr. Klára Panovská, Mgr. Petra Matyášová

Veřejný ochránce práv se opakovaně zabývá podněty, jejichž předmětem jsou stížnosti na činnost či nečinnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se většinou o stížnosti rodičů, kterým nebylo dítě svěřeno do péče, a druhý rodič jim brání ve styku s ním, dále o stížnosti rodičů, ale i prarodičů na postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí při podávání návrhu soudu na vydání předběžného opatření nebo návrhu na nařízení ústavní výchovy, kdy podle názoru stěžovatelů pro takovýto krok nebyly dány důvody. Objevují se i podněty, v nichž rodiče žádají o to, aby došlo k návratu dítěte z ústavního zařízení do rodiny, aby osoby, které mají děti soudem svěřené do péče, nebo i pěstouni respektovali právo dítěte na styk se svými biologickými rodiči.

Působnost veřejného ochránce práv v oblasti sociálně-právní ochrany dětí má řadu specifik. Od ostatních oblastí veřejné správy, kterými se veřejný ochránce práv zabývá, se liší především svou výlučností spočívající v individualitě každého případu. Svou podstatou jde totiž o problémy veskrze lidské, člověčí, na které se měřítka zákona vyjádřená v jednotlivých paragrafech jen velmi obtížně uplatňují.

Článek třetí Úmluvy o právech dítěte jasně stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za ně odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.

Společenská situace v posledních padesáti letech je poznamenána obsahovým posunem některých typů konfliktů. Typickým projevem substituce konfliktních situací je přesun právních konfliktů v partnerských vztazích z oblasti původně citové, posléze majetkové do oblasti sporů o rozsah práv a povinností k nezletilým dětem. Ve velké většině případů lze vytipovat, zda skutečně jde o konflikt náhradní, avšak o to úpornější a těžko smiřitelný.

Veřejný ochránce práv proto považuje za svoji povinnost zobecňovat a prezentovat poznatky ze své činnosti v této oblasti nejen ve své každodenní práci, ale i formou bilance poznatků a zkušeností získaných při vyřizování několika set stížností, se kterými se jednotliví občané na ochránce obrátili.

Aby veřejný ochránce práv pomohl občanům i úřadům orientovat se v problematice sociálně-právní ochrany dětí, rozhodl se vydat tento sborník. Jeho text sestává z obecného úvodu, přehledu nejvýznamnějších soudních rozsudků a vybraných stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Převzato z http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/sbornik.php&...

PřílohaVelikost
Rodina_a_dite_Sbornik_stanovisek_verejneho_ochrance_prav.pdf955.91 KB