Systém ochrany dětí

Investice do znevýhodněných malých dětí

James J. Heckman, Ph.D.

Autor, který je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii ukazuje, jak se vyplatí investovat do péče o dítě v prvních letech života, kdy jsou tyto investice nejefektivnější.

Celý text je na http://www.heckmanequation.org/content/resource/case-investing-disadvant...

Převzato z http://www.heckmanequation.org , kde lze nalézt i další materiály od stejného autora a mnoho videozáznamů jeho přednášek

Kolokvium k babyboxům

Zápis z odborného kolokvia pořádaného zmocněncem pro lidská práva a národnostní menšiny k otázce babyboxů

Kolokvium se konalo 24.8.2010

Převzato ze stránek Rady vlády pro lidská práva
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/uvod-55932/

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek

Publikace nakladatelství Portál seznamuje odborníky, kteří v pomáhajících profesích pracují s rodinami,
změnami podoby rodiny, s obecnými teoriemi rodiny, s teritoriálním, ekonomickým chováním
rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Zabývá se také problematikou norem a postupů pro
hodnocení vývojové úrovně dítěte, postupy pro plánování práce s dítětem a rodinou.
se dotýká také ústavní péče a náhradní rodinné péče.
Knihu lze objednat na http://obchod.portal.cz/produkt/hodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-rodiny/

Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov

Rodiny, dospelé osoby i deti, ktoré sa budú kontaktovať s pracovníkmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a detských domovov môžu zažiť kvalitnejšie služby.
Pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa vzdelávajú: v rozvoji jazykových zručností, pc zručností, prezentačných zručností, ale aj v mediácií, koučingu, supervízii , v používaní inovatívnych techník práce s klientmi atď.

Viac informácií môžete nájsť v popise Národného projektu XII-2:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/download/Opis_NP%20XII-2_SR_web.rtf

Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012

Narodny akcny plan pre deti na roky 2009 - 2012 rata aj s vytvorenim standardov kvality na vykon rozhodnuti sudu aj s vytvorenim nastrojov sledovania a vyhodnocovania kvality vykonavanych opatreni socialnopravnej ochrany v prirodzenom rodinnom i nahradnom rodinnom prostredi. Takisto pocita so zapracovanim principu najlepsieho zaujmu do vsetkych pravnych predpisov, programov, projektov a cinnostiach suvisiacih s detmi.

Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Cílem výzkumného projektu bylo kvantifikovat vytíženost pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na úrovni obcí s rozšířenou působností, porovnat časovou dotaci věnovanou jednotlivým činnostem sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na terénní práci, stanovit optimální počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu řešených případů a provést hrubý odhad nákladů potřebných pro případné navýšení počtu pracovníků. Pro získání potřebných dat byla zkombinována kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu.

Každé dítě si zaslouží rodinu

Přístup EveryChild k dětem bez péče rodičů

EveryChild je mezinárodní charitativní oganizace, která pracuje v 17 zemích a zaměřuje se na děti bez péče rodičů. Teto dokument ukazuje hlavní rysy přístupu EveryChild k tomuto narůstajícímu problému: definuje hlavní koncepty, analyzuje podstatu a rozsah problému, zjišťuje faktroy, které vystavují dítě riziku ztráty rodičovské péče a zkoumá vliv ztráty péče rodičů na práva dětí.

Určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice Rady pro lidská práva OSN pro určování nejlepšího zájmu dítěte
Jednou z hlavních priorit UNHCR je chránit děti, které spadají do jeho mandátu, a v rámci svých možností prosazovat jejich práva. Pro naplnění tohoto cíle musí UNHCR a jeho partneři podporovat zavádění či posilování stávajících komplexních systémů na ochranu dětí.

Zpráva org. EveryChild: "Missing: Children without Parental Care in International Development Policy"

Emily Delap, James Georgalakis, Anna Wansbrough-Jones, EveryChild

Dvacet let od přijetí Úmluvy o právech dítěte je stále patrný alarmující nedostatek v dodržování základních dětských práv, zejména práva dítěte vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí. Výzkum zvláště z méně rozvinutých zemí dokládá značný a rostoucí počet dětí bez rodičovské péče s devastujícím dopadem na dětská práva.

Zpráva org. World Vision International: "Because We Care: Programming Guidance for Children Deprived of Parental Care"

Elizabeth Oswald, World Vision International

Organizace World Vision se zaměřuje na skupiny nejvíce zranitelných a ohrožených dětí - dětí žijících na ulici, děti pečující o sourozence, děti nucené k prostituci, děti žijící ve velkých, neosobních ústavech. Všechny tyto děti jsou, bez péče a ochrany rodičů jako primárních pečovatelů, vystaveni řadě forem zneužívání, zanedbávání, týrání. World Vision vidí jako závazek investovat do skupiny těchto nejzranitelnějších a vymezit odpovědi na jejich obtížné životní situace.

Jak udržet děti mimo ústavy, které je poškozují

Corinna Csáky, Save the Children

Proč bychom měli investovat do rodinných forem náhradní péče

Poškození, které dětem způsobuje ústavní péče, je popisováno již od počátku 20. století. Navíc existují alternativní možnosti. Bylo vyvinuto několik úspěšných modelů náhradní rodinné péče a komunitní péče.

Lokálna podpora pre pomáhajúcich profesionálov

Dana Žilinčíková
Posilňovanie systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica
(príklady dobrej praxe)

Príspevok zhŕňa skúsenosti z praxe v sociálnej sfére z rokov 2003 – 2007 .Autorka pôsobí v neštátnej organizácii Návrat, občianske združenie – organizácia s akreditáciami MPSVaR SR v oblasti sociálno-právnej ochrany a s akreditáciou MŠ SR pre programy permanentného vzdelávania náhradných rodičov.

Kódex ochrany detstva na území mesta Banská Bystrica

Detstvo môže byť v Banskej Bystrici ešte viac chránené
15 organizácií vytvorilo 10 bodový etický dokument na ochranu detstva. Zavedenie týchto etických pravidiel do praxe organizácií, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi, môže priniesť dostupnejšie a vzájomne prepojené kvalitnejšie služby. V najbližšom období sa Kódex ochrany detstva bude zavádzať do praxe.

Více na http://bb.mestorodiny.sk/

Správa o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa v SR za rok 2008

Peter Guráň, Eliška Rusňáková
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Správa o dodržiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2008 je v poradí druhou samostatnou správou tohto druhu, ktorú pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len Stredisko).
Základ minuloročnej správy tvorili aktualizované informácie a dáta, ktoré Slovenská republika poskytla Výboru OSN pre práva dieťaťa počas prezentácií Druhej periodickej správy SR dňa 22. 5. 2007 v Ženeve. Tieto boli doplnené o vlastný monitoring Strediska.

Rodina a dítě - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

JUDr. Otakar Motejl, Mgr. Iva Černá, Mgr. Klára Panovská, Mgr. Petra Matyášová

Syndikovat obsah