Systém ochrany dětí

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji

Analýza potřeb a služeb

Občanské sdružení Rozum a Cit

Připomínky k sociálně právní ochraně dětí

Věduna Bubleová, Kateřina Šlesingerová, Středisko NRP, 2004

Níže přinášíme obecná doporučení, která Středisko NRP vypracovalo na podzim roku 2004, kdy vznikala novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Celý text včetně připomínek k jednotlivým ustanovením v té době navrhované novely je v souboru ke stažení pod textem.

Již v minulosti jsme navrhovali několik opatření, znovu je stručně shrnujeme a předkládáme ke zvážení:

Prohlášení neziskových organizací ke stavu systému náhradní péče a péče o dítě a rodinu

Publikováno v časopise Náhradní rodinná péče 2/2003

Vážené dámy a vážení pánové,
obracíme se na vás se závěry, které Středisko náhradní rodinné péče učinilo v rámci projektu „Práva ohrožených a znevýhodněných dětí“, podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti.
Tato zjištění se v mnohém věcně i časově shodují s vyjádřením ženevského výboru OSN, který zhodnotil 31.ledna 2003 poslední zprávu o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice.
Nejdůležitější závěry lze shrnout následovně:

Výstupy a doporučení ze semináře Eurochild o chudobě, sociálním vyloučení a dětech bez péče rodičů

Kromě klíčových výstupů ze semináře obsahuje dokument i doporučení směrem k EU, členským státům a také k jednotlivým organizacím, které jsou členy Eurochild.

Dokument je v angličtině. Pro jeho orientační překlad můžete použít http://www.google.com/translate

Reforma systému ochrany dětí v Maďarsku

Maria Herczog Ph.D.
Prezentace ze semináře Eurochild, Praha 23.-24.6.2009

Detská chudoba a sociálná exklúzia v EU

Eurochild
Socio-ekonomická situácia detí v počiatočných fázách života je stále jeden z hlavných faktorov, ktoré určujú ich celkový blahobyt a budúce šance. Deti vyrastajúce v chudobe majú väčšie zdravotné problémy, sú viac vystavené riziku prerušenia vzdelania, možu mať ťažkosti s nájdením, alebo udržaním si práce a zapojením sa do spoločnosti. Tieto problémy sa ťahajú celými generáciami a sú známe ako medzi-generačné dedičstvo chudoby. Cena pre spoločnosť je vysoká či už vo forme straty ľudského a sociálného kapitálu, alebo v následkoch sociálneho zlyhania.

Odnímání Romských dětí z péče jejich rodin

Text je zatím jen v angličtině, hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám pomoci s překlady do češtiny nebo slovenštiny.
Prozatím můžete použít http://www.google.com/translate abyste získali rámcovou představu o obsahu textu.

European Roma Rights Center

Monitoring problematiky ohrožených dětí v České republice

Miloš Staněk, Median, s.r.o., Nadace Sirius

Nadace Sirius mapuje problematiku pomoci dětem v ČR. Cílem monitoringu je zjistit, které problémy dětí jsou nejnaléhavější, jaké podmínky pro jejich řešení a prevenci poskytuje stát ve své legislativě a jak vnímají potřeby dětí a rodin státní orgány, neziskové organizace, odborná i laická veřejnost.

Péče o ohrožené a znevýhodněné děti v ČR v roce 2008

Hodnocení Střediska náhradní rodinné péče

V roce 2008 se situace v oblasti péče o ohrožené a znevýhodněné děti, především v náhradní rodinné péči, zásadně nezměnila. Stále u nás převažuje ústavní péče nad péčí rodinnou, i když podle Úmluvy o právech dítěte i našich zákonů (např. zákon o rodině) to má být naopak.

Na tuto skutečnost upozorňovalo již delší dobu více nestátních neziskových organizací, které se ochranou práv dětí a péčí o ně zabývají. V roce 2004 vznikla Koalice „Děti patří do rodin", kde jsme definovali nejdůležitější principy péče o ohrožené děti u nás.

Integrovaný systém sociálnoprávnej ochrany dieťaťa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Zborník príspevkov zo vzdelávacieho seminára pre sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a sudcov okresných súdov zodpovedných za výkon ochrany práv detí. Obsahuje príspevky slovenských a talianskych lektorov z odborného seminára, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 6. – 7. marca 2008.

Převzato z http://www.snslp.sk

Závěrečné práce studentů MU Brno

Vyhledávání podle klíčových slov. Náhradní rodinná péče, dětský domov a další.

http://is.muni.cz/thesis/prace_na_stejne_tema.pl

Systém náhradní výchovy

Jakub Dvořák
Systém náhradní výchovy je relativne komplikovanou soustavou institucí a orgánu, které se podílejí na výchove detí mimo vlastní nebo náhradní rodinu. Systém je specifický tím, že na nej zevnitr i zvnejšku pusobí na ruzných úrovních mnoho casto i protikladných vlivu, které je velmi nesnadné až nemožné postihnout. Cílem tohoto textu je zachytit soucasný stav usporádání systému a do budoucna reflektovat prípadné zmeny, které se v nem odehrají.

Systém ochrany dětí bez péče rodičů v České republice

Czech Statistical Office (2006), ‘System, in support of children without parental care in the Czech Republic’. Prague: Czech Statistical Office. Country Analytical Report prepared for the MONEE Project, UNICEF IRC.
Zpráva Českého statistického úřadu vypracovaná pro UNICEF v rámci Projektu MONEE v roce 2006.
Zabývá se počty dětí ve všech formách náhradní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče, pěstounská péče včetně SOS vesniček, osvojení) a vývojovými trendy těchto dat.
Navíc obsahuje oddíl o ochraně dětí před násilím.

Děti potřebují rodinu - sborník z konference

Inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami.

Děti v ústavech: prevence a alternativní způsoby péče

Zpráva Rady Evropy
Rada Evropy schválila zprávu Pracovní skupiny pro ohrožené děti a děti v péči (Working Group on Children at Risk and in Care). Zpráva vedla k přjijetí Směrnice Rady Evropy 2005:05 zabývající se ochranou práv dětí v ústavech.

Syndikovat obsah