Správa o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa v SR za rok 2008

Peter Guráň, Eliška Rusňáková
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Správa o dodržiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2008 je v poradí druhou samostatnou správou tohto druhu, ktorú pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len Stredisko).
Základ minuloročnej správy tvorili aktualizované informácie a dáta, ktoré Slovenská republika poskytla Výboru OSN pre práva dieťaťa počas prezentácií Druhej periodickej správy SR dňa 22. 5. 2007 v Ženeve. Tieto boli doplnené o vlastný monitoring Strediska.
Tohtoročná správa si kladie za cieľ podať viac-menej ucelený pohľad na najdôležitejšie aktivity a udalosti, ktoré sa uskutočnili v roku 2008 v oblasti ochrany práv detí na Slovensku.
V tomto roku došlo k vytvoreniu základného dokumentu celoštátneho významu „Národného akčného plánu pre deti“. Boli prijaté aj viaceré novely dôležitých zákonov ovplyvňujúcich výkon práv detí.
Na medzinárodnej úrovni došlo k významným aktivitám na pôde Európskej únie a Rady Európy a k prijatiu dôležitých dokumentov. Týmto skutočnostiam sme preto prirodzene venovali náležitú pozornosť aj v našej správe.
Ako je už niekoľkoročnou tradíciou, časť správy sa zaoberá monitoringom vybraných oblastí ochrany práv detí, ktorý sa uskutočňoval v teréne a na základe zberu dostupných materiálov, dát a osobných výpovedí.
Nakoľko neustále pribúda počet prípadov namietajúcich porušenie práv detí, s ktorými sa občania obracajú na Stredisko, zvyšuje sa ich rôznorodosť a zložitosť riešenia, rozhodli sme sa aspoň stručne informovať verejnosť aj o tejto agende Strediska.
Dúfame, že správa prinesie čitateľom, tak z odbornej, ako aj z laickej verejnosti, zaujímavé informácie a hlavne inšpirácie a podnety na zlepšenie existujúcej situácie a celkové zvýšenie ochrany práv detí v našej krajine.
Predpokladom na to je dostatok a prístupnosť kvalitných, objektívnych informácií pre
tých, ktorí s deťmi pracujú, ako aj pre deti samotné.

Převzato z http://www.snslp.sk/rs/snslp_rs.nsf/0/D1BAA274C11E7B49C125762C0047CBAC?O...

PřílohaVelikost
Sprava_o_sucasnom_stave_dodrziavania_prav_dietata_v_SR_za_rok_2008.pdf488.43 KB