Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov

Filadelfiová, Jarmila. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.

Hlavným cieľom výskumnej úlohy "Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny" bolo podrobné zmapovanie problémov, ktoré sa s inštitútom profesionálneho rodičovstva na Slovensku spájajú (cieľ špecifikovaný zadávateľom - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Predkladaná správa z monitorovacieho výskumu, ktorý pozostával z viacerých výskumných aktivít (štúdium a analýza legislatívy a koncepčných materiálov, analýza štatistických zdrojov, desk výskum a sekundárna analýza výskumných zdrojov, analýza verejnej diskusie o probléme - internetové stránky i printové médiá, pološtandardizované rozhovory a dotazníkový zber dát), prezentuje hlavné výsledky. Okrem základného prehľadu relevantnej legislatívy prináša stručný štatistický a kvantitatívny popis profesionálnych rodičov a detí v ich starostlivosti. Najviac priestoru venuje identifikovaným problémom spojeným s týmto inštitútom, ktoré člení do viacerých oblastí: pracovno-právne vzťahy - profesionálny rodič ako zamestnanec detského domova, financovanie profesionálneho rodičovstva, príprava na profesionálne rodičovstvo, dopady na vzťahy medzi členmi profesionálnej rodiny, príchod a odchod dieťaťa z rodiny a kontakty s biologickou rodinou dieťaťa. V závere ponúka viacero návrhov na zlepšenie tejto formy starostlivosti o deti žijúce mimo vlastnej rodiny (deti v ústavnej starostlivosti/deti v detskom domove).

Ke stažení na http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Filadelfiova/Zvysovanie_kv...