Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí za rok 2012

Zpráva o plnění Národní strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015 za rok 2012

Na počátku roku 2012 přijala vláda Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“ (dále jen „strategie“), která reagovala na aktuální stav ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti v České republice a na nutnost provést v této oblasti zásadní reformy. Zohlednila rovněž doporučení Výboru pro práva dítěte přijatá dne 17. června 2011 po projednání třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky dokumentující aktivity k naplňování Úmluvy o právech dítěte od roku 2003. V dubnu loňského roku navázal na schválenou strategii Akční plán k naplňování Národní strategie ochrany práv dětí pro období 2012 – 2015 (dále jen „akční plán“), obsahující podrobné rozpracování jednotlivých aktivit včetně
předpokládaných finančních nákladů, indikátorů plnění, časových harmonogramů a určení rezortů odpovědných za splnění úkolů. Oba tyto dokumenty představují základní rámec pro postup příslušných rezortů k naplnění základního cíle strategie, jímž je vytvořit systém zajišťující důslednou ochranu práv a naplňování potřeb každého dítěte v České republice.
Vláda rovněž definovala monitorovací mechanismus naplňování strategie a akčního plánu. Ministerstvu práce a sociálních věcí jako orgánu odpovědnému za implementaci Úmluvy o právech dítěte bylo uloženo předkládat vládě jednou ročně zprávu o plnění těchto strategických dokumentů (s termínem předložení první zprávy do 31. března 2013). Ostatním rezortům bylo uloženo dodat Ministerstvu práce a sociálních věcí dílčí zprávy o realizovaných aktivitách.
Vládě je předkládána první ucelená zpráva o plnění strategie za rok 2012. Vzhledem k množství cílů a úkolů, které strategie a akční plán obsahují, bylo při zpracování zprávy přistoupeno k zapracování plnění či neplnění daných aktivit strukturovaně přímo k jejich znění.
Oblast ochrany práv dětí byla v roce 2012 zejména ve znamení legislativních změn. Nejvýznamnějším počinem je vydání nového občanského zákoníku obsahujícího mj. rekodifikaci rodinného práva. Občanský zákoník zdůrazňuje význam osobnostních práv a zásadu zvláštní zákonné ochrany rodiny a rodičovství, včetně práva každého dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Velkými změnami prošel zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Cílem všech těchto změn je posílení prevence, systematické práce s rodinami a pomoci rodinám a vyšší podpora náhradní rodinné péče. Na potřebu posílit preventivní složku při práci s dětmi reaguje rovněž novela zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
Vedle legislativních změn se v roce 2012 uskutečnila i celá řada dalších aktivit přispívajících k dosažení nepsaného cíle strategie: vnést do činnosti osob, které pracují s dětmi a pro děti a do celé společnosti „smysl“ Úmluvy o právech dítěte. Ochrana práv dětí však i nadále naráží na velkou rezortní roztříštěnost systému, ne zcela vyjasněnou dělbu kompetencí a s tím spojené složité řídící a finanční procesy. Hlavní systémové změny tak oblast ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti teprve čekají v následujících letech.

PřílohaVelikost
Zpráva_17042013.pdf419.37 KB