Výstupy z konference o sanaci rodiny

Konference Sanace rodiny jako součást systému služeb péče o ohrožené děti pořádalo o.s.Amalthea spolu s Pardubickým krajem a městem Chrudim ve dnech 18. - 19. 11. 2009

Jednotlivé prezentace z konference jsou ke stažení na http://amalthea.pardubice.cz/sr_konference.htm

Kompletní výstupy konference o sanaci rodiny


Navrhované změny v systému:

Při formulaci závěrů vycházíme ze skutečnosti, že služby sanace rodiny naplňují to, co je deklarováno v Národním akčním plánu.

 • řešit roztříštěnost systému péče o rodinu a dítě (meziresortní komunikace a spolupráce)
 • provést nezbytné legislativní změny, využít při změnách zkušeností z praxe
 • v novém systému služeb plně využít personální a odborné kapacity stávajících ústavních zařízení
 • do systému péče o ohrožené děti zavést standardy kvality
 • v návaznosti na financování nutno zvýšit dostupnost služeb v jednotlivých regionech
 • implementovat do praxe nové metody práce (CM, případové konference)
 • je nezbytné řešit problémy přímo v rodině a s ohledem na zájmy dítěte
 • posilovat kapacity OSPODů, soudů i NNO jako poskytovatelů služeb pro rodiny
 • OSPODy by měly koordinovat služby a naučit se poptávat a využívat nabídku spolupráce ze strany poskytovatelů služby sanace rodiny
 • prezentovat příklady dobré praxe
 • přistupovat ke spolupráci partnersky a s trpělivostí - s vědomím, že se jedná o nové způsoby a metody práce

Navrhované změny ve službách:

 • podporovat vznik systému preventivních terénních služeb, např. sanace rodiny
 • přijmout službu sanace rodiny jako princip práce s rodinou
 • o nově vzniklých službách informovat jak subjekty poskytující služby rodinám, tak rodiny samotné
 • posilovat multidisciplinární přístup
 • motivovat NNO (poskytovatele soc. služeb) ke spolupráci s úřady

Navrhované změny v zájmu rodin a jejich dětí:

 • zavádět službu sanace do rodin na počátku jejích problémů (akcentovat prevenci)
 • zjišťovat a posilovat motivace rodin ke spolupráci (v zájmu efektivity služby)
 • pracovat s celým rodinným systémem
 • zachovávat a posilovat kompetence rodiny, přenášet odpovědnost na rodinu
 • rodiny je nutno vnímat jako partnera

Navrhované změny ve financování služeb:

 • provést analýzu finančních toků a přesunout finanční prostředky směrem k prevenci
 • finančně podporovat preventivní terénní služby
 • změnit "historické" finanční toky
 • zavést víceleté financování sociálních služeb
 • služby financovat i ze strany obcí, měst a krajů
 • obce by měly mít možnost si službu objednat, zaplatit a kontrolovat

Převzato z http://amalthea.pardubice.cz/sr_konference.htm