Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku
TV Prima v reportáži „Klokánky prý nesplňují nová pravidla“ odvysílané 23. října uvedla nepravdivé a zavádějící informace. Ministerstvo práce a sociálních věcí nelikviduje tzv. Klokánky. MPSV vždy prosazovalo a i nadále prosazuje na prvním místě opravdový zájem dětí a přijímání takových řešení, která jsou nejlepší pro děti, nikoliv pro zřizovatele či úředníky. Nicméně je nutné, aby se tak, jako se profesionalizují metodicky podřízené orgány sociálně-právní ochrany dětí na úrovni krajů a obcí, i zvyšovala kvalita a odbornost u partnerů ve službách, kterým je i Fond ohrožených dětí.
„Obvinění předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové, jež pracovníky a pracovnice MPSV obviňuje z postupů, které mají směřovat k likvidaci zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc – tzv. Klokánků, nelze označit jinak než jako nepravdivá a urážlivá,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Tvrzení o poškozování Klokánků se nezakládají na pravdě, což již bylo předmětem řady jednání a korespondence. „Jiná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí žijí bezproblémově a naopak se připravují na postupnou standardizaci a profesionalizaci systému péče o ohrožené děti,“ dodává Koníček.
Vzhledem k tomu, že reportáž TV Prima se týká probíhajících správních řízení, ve kterých je MPSV potenciálním odvolacím orgánem, není možné jakkoliv komentovat postupy krajských úřadů, v jejichž kompetenci je rozhodování o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. MPSV může na základě pravidelné metodické činnosti a spolupráce s krajskými úřady konstatovat, že veškeré kroky jsou realizovány v souladu se zákonem a s ohledem na nejlepší zájem dětí. Po přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí k dnešnímu dni již dosáhl počet pěstounů na přechodnou dobu čísla 103 (na konci roku 2011 to bylo devět rodin, na konci roku 2012 jich bylo 33). Stále přibývá dětí svěřovaných do zkvalitňující se náhradní rodinné péče - ke konci září jich bylo v pěstounské péči 12 926, v prosinci 2012 to bylo 11 087 dětí. Další informace k náhradní rodinné péči jsou v této tiskové zprávě.
Fond ohrožených dětí má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, na jehož základě může v zákonem vymezeném rozsahu vykonávat činnosti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Smyslem pověření je zajištění kvalitního výkonu SPOD v úzké spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a právě pověřených osob (za účasti dalších subjektů jako je Policie, soudy, sociální služby atd.). Je nutno poznamenat, že MPSV si vždy vážilo práce Fondu ohrožených dětí v těch případech, kdy se jedná o profesionální postupy v nejlepším zájmu dětí.
Proto, aby se sjednotila praxe jednotlivých zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a byla garantována kvalita pro všechny děti, které se v zařízeních ocitají, přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí standardy kvality i pro tato zařízení (na rozdíl od sociálních služeb byla oblast péče o děti doposud bez garance kvality), dále omezení počtu dětí v jednotlivých zařízeních, úpravu práv a povinností ředitele zařízení a další. V případě Fondu ohrožených dětí se ale terénní pracovníci i MPSV opakovaně setkávají s ambicí řešit některé případy dětí mimo systém spolupráce a rozpracovaných řešení, tedy cestou obcházení daného procesu a osob zodpovědných za výchovu a řešení případu. „Takovéto konání je velkou komplikací zejména pro děti a rodiny, do jejichž osudu zasáhne svévolně někdo, třeba i s dobrou vírou, že se jedná o to nejlepší řešení,“ říká Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky MPSV.
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/16506/TZ_241013c.pdf