Spolek PRIDE-CZ

V ČR vznikl spolek, který má za cíl: šířit myšlenku a filosofii systému PRIDE,vzdělávat v oblasti péče o rodinu a dítě, spolupracovat s institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru, a také poskytovat odbornou podporu a
zázemí lektorům PRIDE.

Více na http://pride-cz.com/
Aktuální nabídka kurzů na: http://pride-cz.com/kratkodobe-kurzy/

PRIDE (v angl. Parent Resources for Information, Development, and Education – zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů) byl navržen za účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče zavedením standardizovaného strukturovaného rámce pro nábor, přípravu a výběr náhradních rodičů. Součástí tohoto modelu je tedy také odborná příprava náhradních rodičů a jejich další profesní rozvoj.
Model PRIDE vznikl z impulzu náhradních rodičů, jako reflexe jejich vlastních zkušeností a potřeb. Byl vypracován na základě víceletého interdisciplinárního projektu zahájeného ve státě Illinois a Americkou ligou sociální péče o děti. V rámci projektu spolupracovalo 14 státních subjektů působících v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, jeden soukromý subjekt zajišťující náhradní rodinnou péči v několika státech, jedno sdružení náhradních rodičů, dvě celostátní střediska pro náhradní péči, jedna nadace a několik vyšších odborných a vysokých škol.
Základem tohoto programu je přesvědčení, že hodnota, kterou představuje rodinný život, je pro dítě stěžejní, bez ohledu na to, jak je rodina definována. Z tohoto důvodu jsou náhradní rodiče s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro poskytování kvalitních služeb náhradní rodinné péče nepostradatelní. Náhradní rodiče by stejně jako sociální pracovníci měli získat odpovídající kvalifikaci. Aby mohli zájemci o náhradní rodinnou péči pracovat jako členové týmu, musí mít předpoklady chránit a podporovat děti a jejich biologické rodiny. Musí tedy nejprve absolvovat odbornou přípravu a posouzení a být zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli.
Program PRIDE je založen na konkrétních kompetencích (znalostech a dovednostech) potřebných k úspěšnému provádění úkolů náhradní péče.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí musí zajistit, že náhradní rodiče budou vykonávat úkoly spojené s péčí o dítě. Program PRIDE nabízí takové pojetí vzdělávání, které rozvíjí základní kompetence.
Tyto kompetence jsou seskupeny do kategorií, jsou rovněž uspořádány sousledně, podle toho, kdy je třeba je získat, a mají definované potřebné úrovně znalostí/dovedností.