Špecializovaná pestúnska starostlivosť v Poľsku ako podpora individuálnej rodinnej starostlivosti o deti so špecifickými potrebami

Daniela Žilinčíková

  • profesionálna pestúnska starostlivosť pre deti so špecifickými potrebami
  • počet detí v starostlivosti: maximálne .3 deti s dysfunkciami, zdravotnými problémami, alebo spoločensky neprispôsobivé)
  • rodina, ktorá sa chce takouto formou postarať o 3 deti s postihnutiami môže byť v zmysle poľskej platnej legislatívy zamestnaná v svojom okrese (okresnej samospráve).
    Deti, o ktoré sa stará, sú výhradne z okresu, ktorý rodinu zamestnáva.

Príprava na špecializovanú pestúnsku starostlivosť:
Základná príprava – 39 hodín ( rovnaké pre všetky formy NRS)
+ Rozšírená príprava v rozsahu 20 hodín:

  • príprava pre nespokrvnené náhradné rodiny profesionálne špecializované, ktoré sa budú zaoberať sociálne neprispôsobivými deťmi obsahuje tiež: (základy resocializácie a terapie, základy sociálnej patológie s dôrazom na civilizačné zmeny a ich vplyv na vývoj sociálnej patológie, zodpovedajúce formy sociálnej profylaktiky, základy práva zodpovednosti neplnoletých, zásady a postupovanie pred rodinným súdom a súdom pre mladistvých a súdnymi kurátormi.
  • príprava pre špecializované profesionálne rodiny, ktoré sa budú starať o deti s rôznymi dysfunkciami, problémami, ktoré vyžadujú zdravotnú starostlivosť a opateru, obsahuje ešte: základy včasnej diagnostiky, intervencie a pomoci ako komplexnej multišpecializovanej pomoci dieťaťu s postihnutím, základy rehabilitácie dieťaťa s postihnutím, informácie o organizáciách , ktoré realizujú špecializovanú rodinám vychovávajúcim dieťa s postihnutím

Legislatíva v Poľsku upravujúca finančnú podporu tejto starostlivosti:
Vyhláška o náhradných rodinách: ( k Zákonu o sociálnej pomoci )

§ 12. Profesionálna, nespríbuznená s dieťaťom mnohodetná alebo špecializovaná náhradná rodina dostáva mesačne mzdu vo výške do 120% základu, nie menej však než výška minimálnej mzdy za prácu.

Finančné príspevky na 1 dieťa :
pre dieťa do 7 rokov : 60% životného minima
pre dieťa do 7 rokov s postihnutím: 80 %
7-18 rokov: s ťažkým postihnutím: 60 %

Ďalšie (pokračujúce) vzdelávanie náhradných rodičov:
Ponúkajú ich niektoré regionálne Spolky náhradných rodičov a odborníkov v náhradnej rodinnej starostlivosti, Terapeutický inštitút a špecializované Centrá náhradnej rodinnej starostlivosti pri Mestských, či okresných úradoch:

- špecializované školenia pre náhradných rodičov, ktorí majú deti s fetal alkoholovým syndrómom : špecializovaný program pomoci deťom FAStriga
- školenia pre náhradných rodičov s deťmi so špecifickými problémami: postraumatický syndróm, ADHD a pod.)
- školenia pre náhradných rodičov o separácii dieťaťa od jeho pôvodných rodičov, fázy straty a ako pomôcť dieťaťu
- školenia pre náhradných rodičov o poškodeniach mozgu
- školenia pre náhradných rodičov v téme: vyhorenie, porozumenie a dopad náhradného rodičovstva na vlastnú rodinu pestúnov
- letné týždňové worskhopy pre celé náhradné rodiny (s terapeutmi, kňazmi a špecialistami)
- víkendové podporné a vzdelávacie programy pre náhradné rodiny

atď.

V Poľsku existujú aj odborné názorové smery, ktoré presadzujú terapeutické náhradné rodičovstvo, kedy je náhradný rodič odborne fundovaný v terapii, ale rovnako sú v Poľsku názorové smery, ktoré spochybňujú, či rodič môže byť terapeutom dieťaťu, či nás dieťa môže ako terapeuta vnímať....

V súčasnosti prebieha v Poľsku diskusia o rozdieloch v príprave na adopciu, pestúnstvo, pohotovostné pestúnstvo a profesionálne rodiny ( pozor : profesionálne rodiny v Poľsku majú iný štatút ako na Slovensku). Príprava na profesionálne rodičovstvo (teda pre profesionálne náhradné rodiny s deťmi so špecifickými potrebami,  pre profesionálne mnohopočetné náhradné rodiny a pre profesionálne pohotovostné rodiny) by mala mať 200 výcvikových hodín..

zilincikova@navrat.sk

Materiál vznikol na základe štúdia platnej legislatívy Poľska ( z r. 2007), na základe odbornej stáže v Centre pomoci rodine v meste Kielce (máj 2007), na základe príspevkov na Národnej konferencii Poľska o náhradnej rodinnej starostlivosti ( r.2005) a na základe osobných rozhovorov s profesionálnymi špecializovanými pestúnskymi rodinami (r. 2005 – 2007).