Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka

Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine

Občianske združenie Návrat
Cieľov publikácie je niekoľko. V prvom rade nám išlo o zhrnutie doterajších skúseností, poznatkov a dostupných informácií o problematike profesionálnej výchovy.
Súčasne budeme radi, ak táto brožúra vyvolá diskusie, polemiky a názorové strety.
Odpovedí je totiž omnoho menej ako otázok a na ich hľadanie treba vynaložiť veľa konštruktívnej energie.

Ďalším cieľom je poskytnúť čo najreálnejší obraz o danej problematike

  • záujemcom o profesionálne rodičovstvo,
  • zamestnancom DeD, ktorí uvažujú o vytváraní profesionálnych rodín,
  • zamestnancom štátnej správy, ktorí môžu pozitívne, ale aj negatívne proces vytvárania profesionálnych rodín ovplyvniť,
  • zamestnancom špecializovaných inštitúcií (CPPS, PPP, MVO pôsobiacim v tejto oblasti),
  • všetkým ostatným, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tejto problematike.

Súčasne nám išlo o to, aby sme po zvážení pozitív aj negatív profesionálneho rodičovstva realizovali konkrétne kroky, ktoré zlepšia život detí s nariadenou ústavnou výchovou, a vytvárali podmienky lepšieho fungovania profesionálnych rodín. Aby sme ich často náročný zápas svojimi neadekvátnymi slovami, postojmi a činmi ešte viacej nesťažovali.
Pôvodne sme mali zámer vydať dve publikácie. Jednu pre odbornú verejnosť a druhú pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo, profesionálne rodiny a širokú verejnosť. V dôsledku obmedzených finančných zdrojov sme nakoniec zlúčili text do jedného celku.
Aj keď sme sa snažili prispôsobovať jazyk cieľovým skupinám, určite sa nám to nepodarilo. Preto sa môže stať, že odborníci tu nájdu veľa už dávno známych informácií a ľudia z laickej verejnosti možno nebudú celkom rozumieť niektorým pasážam, prípadne sa im budú javiť ako nudné a nepotrebné.
Aj keď podľa platnej legislatívy musíme zaradiť profesionálnu náhradnú výchovu v rodine ako náhradnú výchovu pre deti s nariadenou ústavnou výchovou, v oblasti napĺňania psychických potrieb detí patrí skôr do oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Z pohľadu psychológie je teda bližšia formám adopcie a pestúnskej starostlivosti.
Na záver tohto úvodu sa ešte dotkneme terminologického vymedzenia. V texte používame
pojmy „profesionálna náhradná výchova v rodine“, „profesionálne rodiny“ a „profesionálne rodičovstvo“. Keď sme sa rozprávali s mnohými ľuďmi z oblasti sociálnych služieb aj so samými rodičmi, zistili sme, že takéto terminologické vymedzenie nepovažujú za najšťastnejšie. Návrhov na zmeny bolo neúrekom. Nakoľko by sa však o terminologickej kodifikácii mohlo usporiadať niekoľko konferencií, čo by nakoniec aj tak neuspokojilo všetky zainteresované strany, rozhodli sme sa používať práve spomenuté pojmy. Uvedené pojmy korešpondujú s dnes platnou legislatívou.
A na úplný záver ešte jednu poznámku. Uvedená publikácia nie je výkladom zákona. V niektorých pasážach s platnou legislatívou autori dokonca polemizujú, prípadne navrhujú z pohľadu praxe vhodnejšie riešenia. Sme totiž presvedčení, že zákon by mal odrážať potreby meniacej sa spoločnosti. Mal by teda reflektovať zmeny. Zákon by mal slúžiť človeku, nie človek zákonu.

PřílohaVelikost
Profesionalny_rodic_gulata_kocka.pdf836.68 KB