Priority pre služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí na rok 2012

Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je k dispozícií prehľad priorít jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska. Medzi prioritami, ktorým sa tento rok budú venovať úrady samé alebo v spolupráci s akreditovanými subjektami nájdete: zabezpečenie mediácie pri konfliktných situáciách v rodine, programy zamerané na sanáciu rodinného prostredia, výchovné a sociálne programy pre deti a rodičov z rodín, kde sú nariadené rôzne výchovné opatrenia, ale aj poradenské ambulantné či pobytové programy pre deti a fyzické osoby, ktorým boli zverené do náhradnej starostlivosti a v neposlednom rade mnohé úrady budú zabezpečovať aj služby na rozvoj sociálnych zručností, hygienických návykov alebo na zmeny v správaní pri deťoch s poruchami správania a pod. Priority si definovali jednotlivé úrady na základe vlatných potrieb. Zabezpečovanie služieb bude prostredníctvom výziev na podávanie projektov alebo verejným obstarávaním.

Viac informácií o prioritách: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/download/Schv%C3%A1len%C3%A9%20Priority%...