Osvojení (adopce) dle úpravy nového občanského zákoníku

1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a další související zákony.

OSVOJENÍ JE RODIČOVSTVÍ, NE NAHRADNÍ RODINÁ PÉČE

Nový občanský zákoník nechápe osvojení nezletilého (tj. přijetí cizí osoby za vlastní) jako formu náhradní rodinné péče, a to z toho důvodu, že - a právě na rozdíl od všech institutů náhradní péče - jde o záležitost statusovou, kdy rozhodnutí soudu změní veškeré poměry mezi biologickým rodičem, dítětem a osvojiteli. Jak uvádí i webové stránky obcanskyzakonik.justice.cz, jde o formu rodičovství.

ZBAVENÍ RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI NEZNAMENÁ AUTOMATICKY ZBAVENÍ RODIČE PRÁVA DÁT SOUHLAS K OSVOJENÍ

Je důležité zmínit, že právo rodiče dát souhlas k osvojení je jeho osobním právem. Jedná se o právo svého druhu, a proto je třeba na něj takto nahlížet. Právo dát souhlas k osvojení není součástí práv a povinností, která obsahuje rodičovská odpovědnost. Potvrzuje to například znění § 873 NOZ, které říká, že zbaví-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení.

NOZ DOPORUČUJE MINIMÁLNÍ VĚKOVÝ ROZDÍL MEZI DÍTĚTEM A NOVÝM RODIČEM

NOZ například upravuje minimální věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem. Rozdíl by neměl být, až na výjimky, menší než 16 let. Do konce prosince platný zákon o rodině uváděl pouze, že mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.

OSVOJOVANÉ DÍTĚ MŮŽE ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇOVAT OSVOJOVACÍ PROCES

Velmi podstatnou změnou, která posiluje participační právo dítěte, je zakotvení souhlasu dítěte k osvojení, pokud dosáhlo minimálně věku 12 let. Doposud bylo třeba souhlasu dítěte tehdy, bylo-li dítě schopno posoudit dosah osvojení. NOZ se tak snaží reflektovat praxi osvojování dětí nízkého věku a snahu zjistit případně existující názor dítěte. Tento souhlas bude nutno vyslovit osobně či prostřednictvím opatrovníka, a to podle toho, zda dítě již překročilo věkovou hranici 12 let.

OSVOJENÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO VĚDĚT, ŽE JE OSVOJENÉ

Nově je také upravena povinnost informovat osvojené dítě o tom, že bylo osvojeno, a to nejpozději do zahájení školní docházky. NOZ také klade větší důraz na ochranu údajů souvisejících s osvojením. Osvojitelé mají možnost požádat nově soud o utajení osvojení a jeho okolností před původní rodinou dítěte. S tímto souvisí i ustanovení § 838, které říká, že jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, má právo seznámit se s obsahem spisu, který byl o jeho osvojení veden.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK BERE OHLED I NA DĚTI, KTERÉ JIŽ V RODINĚ JSOU

Nový občanský zákoník nově říká, že pokud dítě osvojuje rodič, který už nějaké dítě má, musí soud zhodnotit, není-li osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele.

SOUHLAS RODIČŮ NOVĚ OSOBNĚ JEN PŘED SOUDEM

NOZ říká, že souhlas dává rodič osobním prohlášením vůči soudu. Podle některých pracovníků OSPOD by to mohlo způsobit v některých případech komplikace. Doposud stačilo, aby rodiče (zákonní zástupci) dítěte dali souhlas k osvojení například i před orgánem sociálně-právní ochrany dětí. To už od ledna nebude možné, a jediným příjemcem souhlasu tak bude soud. Ještě předtím, než rodič tento souhlas dá, má soud povinnost rodiče řádně poučit o podstatě a důsledcích prohlášení souhlasu a o podstatě osvojení.

SOUHLAS MATKY PO 6 TÝDNECH, OTCE JIŽ PO NAROZENÍ

Zatímco v § 68a zákona o rodině bylo uvedeno, že souhlas k osvojení může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte, nový občanský zákoník v § 813 mluví zvlášť o souhlasu otce a matky. Matka jej stejně jako doposud může dát nejdříve po šesti týdnech po narození dítěte. Otce naopak může dát souhlas k osvojení i před uplynutím šestitýdenní doby, nejdříve to však může učinit po narození dítěte. Pokud by některý z rodičů dal souhlas dřív než ve stanovené lhůtě, nepřihlíží se k němu. Další novinkou je to, že souhlas k osvojení pozbude účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán.

ROZŠÍŘENÍ SITUACÍ, KDY MOHOU RODIČE ODVOLAT SOUHLAS K OSVOJENÍ

Zatímco zákon o rodině umožňoval odvolat souhlas k osvojení toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů, nový občanský zákoník dává biologickým rodičům další možnosti. Ustanovení § 817 říkají, že souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán. Další odstavec pak specifikuje situace, kdy lze odvolat souhlas i později. Jde o situaci, kdy osvojované dítě ještě nebylo předáno do péče osvojitele před osvojením nebo má-li být osvojované dítě podle rozhodnutí soudu vydaného na návrh rodičů vydáno tím, komu bylo svěřeno do péče, protože je v souladu se zájmy dítěte, aby bylo se svými rodiči.

Převzato z www.cijedite.cz