Náhradní rodičia ako laickí poradcovia

O kúsok ďalej na spoločnej ceste

Laickí poradcovia sú živým dôkazom toho, že najlepšou školou je samotný život. Sú to náhradní rodičia, ktorí ponúkajú podporu, pochopenie a akúsi „zhutnenú“ skúsenosť náhradného rodičovstva tým, čo to potrebujú.

Čo si o fenoméne laického poradenstva myslia tí, ktorí sú jeho aktívnou súčasťou? Profesionálna mama Iveta Kobydová vedie Klub náhradných rodín v Trenčíne a zároveň je laickou poradkyňou. Renáta Matejová poskytuje sociálne poradenstvo v Centre Návrat v Bratislave a vedie celoslovenský projekt podpory laického poradenstva.

Aká je Vaša predstava laických poradcov?

Renáta Matejová: Laickými poradcami sú angažovaní náhradní rodičia, ktorí dokázali prekročiť prah svojej vlastnej rodiny. Ponúkajú svoju pomoc iným náhradným rodičom alebo ľuďom, ktorí o náhradnom rodičovstve uvažujú. Takáto pomoc je veľmi vítaná (mnohokrát vítanejšia ako pomoc odborníka). Ich angažovanosť presahuje hranice súčasného sociálneho systému. Posúva chápanie toho, čo je to pomoc opustenému dieťaťu. Ak v minulosti bolo bežné chápať adopciu ako súkromné rozhodnutie rodičovského páru, ktoré bolo často tajené aj pred samotným dieťaťom, dnes sa práve prostredníctvom laických poradcov stáva z náhradného rodičovstva vec verejná. V tom zmysle, že konkrétni ľudia si zobrali stav starostlivosti o opustené deti na Slovensku ako NAŠU VEC. Bez pátosu a veľkých rečí jednoducho nenechávajú úplne celé bremeno riešenia na štát a jeho anonymných zástupcov.
Mnohí rodičia robia spontánne osvetu – využívajú situácie, ktoré sa im núkajú v bežnom živote a hovoria o svojej vlastnej skúsenosti s prijatím dieťaťa do rodiny. Takíto rodičia tu jednoducho sú. Časť z nich sme oslovili a pozvali do projektu laického poradenstva. Pri tom sme mali na mysli najmä tých rodičov, ktorí sú koordinátormi Klubov náhradných rodín, obracajú sa na nich s prosbou o radu náhradné rodiny z ich okolia alebo zdieľajú svoje skúsenosti s budúcimi náhradnými rodičmi. Vnímame, že ak to robia náhradní rodičia dlhodobo, tak potrebujú podporu. Mali by mať možnosti a otvorené cesty, ako sa môžu aj oni s niekým poradiť alebo sa vzdelávať v témach týkajúcich sa poradenstva.

Iveta Kobydová: Hlavným prínosom laických poradcov je podľa mňa poradenstvo orientované na človeka opierajúce sa o vlastné zažité skúsenosti. Dnes nie je problém v prípade potreby nakontaktovať sa na odborníka – špecialistu z oblasti výchovy, psychológie, práva... Pre špecialistov je výchova dieťaťa v náhradnej starostlivosti v rodine len jednou z mnohých oblastí, ktorou sa zaoberajú. Často sú veľmi vyťažení a snažia sa hľadať rýchle riešenia a zaužívané, resp. teoretické postupy. Ich prístup býva mentorský. To môže mať efekt prilievania oleja do ohňa v situácii, ktorá je už aj tak napätá.

Ako (alebo prečo) sa môže stať náhradný rodič dobrým poradcom?

Iveta Kobydová: Práve osobná skúsenosť, empatia, ochota počúvať, prvoradý záujem o človeka či priateľský prístup je to, čo náhradní rodičia potrebujú. Vzišlo to z praxe a nie je to nič nové. Aj Carl Rogers a jeho nasledovníci vo svojom prístupe k poradenstvu vyzývajú na jeho demokratizáciu a povzbudzujú ne-odborníkov, aby sa stali poradcami.

Renáta Matejová: Laickými poradcami sú najmä ZRELÍ NÁHRADNÍ RODIČIA, ktorí majú za sebou už kus cesty. Dobrý laický poradca oddeľuje poradenstvo od svojho osobného príbehu. Niekedy to môže byť ťažké a požadovať to príliš striktne ani nie je dosť dobre možné... Podľa mňa je dobrým poradcom ten náhradný rodič, ktorý vie pomenovať to, čo zažil, má to spracované a najmä pozná svoje citlivé miesta. Toto všetko potom zohľadňuje aj vtedy, keď sa rozpráva s iným rodičom a „radí“.

Čo sa vlastne deje vtedy, keď rodič, či už laik alebo profesionál, radí iným rodičom?

Renáta Matejová: Dala som „radí“ do úvodzoviek, lebo hoci to priamo vyplýva zo slova poradca, tak nie je radenie ako radenie... Dať radu sa mi spája viac s technickou radou – kam pôjdete a aké tlačivo vypíšete... Ale ak hovoríme o laickom poradcovi (a vôbec o akomkoľvek poradcovi) – ten by mal byť tým, ktorý iného skôr sprevádza pri hľadaní jeho vlastnej odpovede. To znamená dobre počúvať, čo ten druhý hovorí, a hovoriť to, čo by ho posunulo o kúsok ďalej na jeho vlastnej ceste.

Iveta Kobydová: Je to akýsi interaktívny proces. Náhradný rodič rozpráva svoj príbeh a hľadá odpovede na svoje otázky. Často sa so svojimi problémami cíti byť osamotený a nepochopený. Rodič – poradca je v role človeka, ktorý je ochotný kráčať po boku svojho klienta, nie je mu mentorom, ale partnerom. Poskytuje mu praktické skúsenosti svoje i mnohých ďalších náhradných rodičov. Nenúti mu jediné správne riešenie. Už len stretnutie s takýmto človekom má povzbudivé účinky. A to pre obe strany tohto procesu. V tomto ponímaní svoju úlohu zohrávajú aj kluby náhradných rodín.

Akú úlohu pritom hrá špecifická skúsenosť náhradného rodičovstva?

Iveta Kobydová: Partnerský prístup a osobná skúsenosť sú podľa mňa kľúčové prvky laického poradenstva. Náhradný rodič má k človeku, ktorý si prežil niečo veľmi podobné ako on, väčšiu dôveru. Vie, že mu za jeho postoje a názory nehrozia žiadne sankcie. Pozitívne a niekedy asi aj negatívne príklady a skúsenosti zo života náhradných rodín bývajú dôležitejšie ako suchá teória a rôzne normy. Je známe, že najlepšou školou je samotný život. A v neposlednom rade, laik – poradca mnohokrát dokáže praktické skúsenosti zasadiť aj do odborného rámca a poskytnúť tak svojmu klientovi úplne nový uhol pohľadu. A to je už o kvalite poradenstva v akejkoľvek oblasti.

Renáta Matejová: Myslím si, že skúsenosť náhradného rodičovstva sa v poradenstve odráža skrz-naskrz od začiatku do konca. Tvorí základnú bázu dôvery v človeka, za ktorým idem po radu – je to pre ľudí „živý dôkaz“, že sú si ľudia v svojich nápadoch, predstavách, životných postojoch, cieľoch a víziách podobní – a to je vždy príjemné vedieť. Tiež je podľa mňa príjemné rozprávať sa s niekým, kto na základe vlastnej skúsenosti bude rozumieť nadšeniu (ale aj váhaniu) tých, ktorí sa iba chystajú vkročiť na cestu náhradného rodičovstva.

Rozvoj programov pre rodiny môže Návrat uskutočňovať vďaka projektu „Návrat k stabilite rodín“, ktorý je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Převzato z http://www.navrat.sk/?lang=SK&cat=6e5cd3115eb432b5e9e5cc1725051012