Multidisciplinárne diagnostické centrá pre poruchy fetálneho alkoholového spektra na Slovensku

Na Slovensku sa vytvárajú 2 odborné pracoviská, ktoré by mohli pomôcť deťom so špecifickými ťažkosťami v rôznych oblastiach vývinu, resp. ich opatrovateľom.

Tieto pracoviská sa sústreďujú na pomoc deťom, ktorých ťažkosti mohli vzniknúť počas ich prenatálneho vývinu - keď mohol byť plod vystavený priamemu kontaktu s alkoholom (nie je dôležité akému množstvu). Časť týchto detí sa ocitá v systéme ochrany detí - v ústavnej starostlivosti a v náhradnej rodinnej starostlivosti. Diagnostika porúch fetálneho alkoholového spektra a odporúčanie pre terapeutickú pomoc vyžaduje spoluprácu špecialistov z oblasti lekárstva: (minimálne) neurológa, pediatra a špecialistov z oblasti psychológie, sociálnej práce, pedagogiky a špeciálnej či liečebnej pedagogiky, logopédie a ďalších oblastí. Pracoviská v Ružomberku a v Bratislave vznikli ako prirodzená reakcia na potreby v tejto téme a v nádväznosti na iniciatívy mimovládnych organizácií (napr. Návrat,o.z., Asociácie náhradných rodín a Nadácie Harmony)- ktoré od roku 2010 v spolupráci s poľskou a medzinárodnou expertkou na túto tému Malgorzatou Kleckou podporili rozvoj a uznanie tejto témy ako témy aktuálnej na Slovensku. V Ružomberku sa sformoval odborný tím okolo Mudr. Janky Noskovej pod Katolíckou univerzitou, v Bratislave je možné získať informácie aj u sociálnej pracovníčky Zuzany Petrincovej v Návrate.
Služby týchto pracovísk v súčasnosti najviac využívajú náhradní rodičia a profesionálni rodičia, ale aj detské domovy.