Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny

Věduna Bubleová, Jiří Kovařík, Hana Pazlarová, Renata Janíčková
Praha, Středisko náhradní rodinné péče – VÚPSV 2002. 63 s., lit, příl.

Hlavní část celé studie je tvořena mezinárodním srovnáním přístupů k problematice profesionální pěstounské péče v 16 převážně evropských zemích. Zdrojem informací bylo dotazníkové šetření, ve kterém bylo osloveno okolo 500 státních i nestátních institucí z více než 40 zemí světa. Dotazníkové šetření se zaměřilo na několik hlavních okruhů - situace a podmínky pro pěstounskou péči v dané zemi, další formy pěstounské péče s důrazem na profesionální pěstounskou péči, spolupráce a dělení kompetencí mezi státními a nestátními organizacemi při realizaci pěstounské péče.
Další část se podrobně zabývá třemi modely, které jsou podle mínění autorů nejlépe propracované a tedy inspirativní pro řešení těchto otázek v České Republice. Jedná se o model rakouský, slovenský a britský. Následující kapitola je věnována srovnání efektivity a nákladů v různých zahraničních programech profesionální pěstounské péče.
Závěrečná část studie obsahuje vlastní návrh autorů, který vznikl jednak na podkladě výsledků šetření a jednak na základě dlouholetých zkušeností autorů s náhradní rodinnou péčí u nás i ve světě. Návrh obsahuje rozpracování modelu, který se autorům jeví jako nejvhodnější pro zavedení této nové formy pěstounské péče v České republice.

PřílohaVelikost
Mezinar_srov_pestoun_pece.pdf505.03 KB