Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Mgr. Martina Gottwaldová a kol., 2006
Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Popis projektu
Hlavním cílem je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou, a to již za pobytu v zařízení ústavní péče, na těžkou životní situaci spojenou s odchodem z výchovného zařízení a poskytování preventivní služby klientům, kteří jsou často ohroženi sociálně-patologickými jevy a předčasným ukončením školní docházky spojeným s nedokončením profesní přípravy.
Odborným působením se pracovníci projektu snaží odstraňovat traumata spojená se selháním či ztrátou rodiny a obtíže dané dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.
Pomoc takto znevýhodněným dětem je poskytována také nepřímo, a to formou spolupráce s výchovným zařízením a s pověřenými pracovníky sociálních odborů. Snažíme se tyto instituce propojit v zájmu pružnějšího a kvalitního přístupu k dětem.
Klientelu tvoří děti a mladí lidé ve věku od 7 do 19 let, jimž byla nařízena ústavní výchova, a kteří původně pocházejí z Pardubického kraje. Pro projekt jsme zvolili děti, u nichž chybí rodinné zázemí nebo je natolik patologické, že je nevhodné posilovat vliv rodiny na dítě, a naopak žádoucí motivovat dítě k jiné volbě bydlení (po skončení ústavní výchovy), než je původní rodina.
Obecně se zaměřujeme na zvýšení samostatnosti, sociální a psychické zdatnosti klientů.
Výše uvedenými aktivitami v nemalé míře přispíváme i ke zkracování doby pobytu dítěte v ústavním zařízení, což se daří zvláště tam, kde lze aktivizovat potencionál vlastní rodiny dítěte.
Dílčí kroky v plnění cíle projektu:

  • depistáž dětí s nařízenou ústavní výchovou původně pocházející z Pardubicka v registru městských úřadů;
  • oslovení těchto dětí přímo v zařízení ústavní výchovy, první kontakt, vypracování vstupní anamnézy, domluva o další činnosti s vedením zařízení;
  • vysvětlení vedení zařízení a pedagogům našich záměrů a nabídka pomoci pro konkrétní dítě;
  • seznamovací a diagnostické víkendové pobyty pro děti;
  • vypracování analýzy potřeb cílové skupiny: přesný počet potencionálních klientů, jejich situace, situace v bývalé rodině, možné situace po návratu, informace o možnostech uplatnění na trhu práce;
  • psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika dětí;
  • odborné působení a dlouhodobé poradenské vedení.

Celá příručka je ke stažení na http://www.otevridvere.cz/metodicka_prirucka.php