Analýza stavu dětských práv v ČR

Mgr. Jan Folda, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Adam Křístek

Tato analýza si klade za cíl zhodnotit existující situaci v oblasti dětských práv v České republice, přičemž zvláštní pozornost bude věnována dětem žijícím mimo původní rodinu a dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče. Tématu dětských práv je dnes věnována poměrně značná pozornost jak ze strany státu a veřejných institucí, tak médií a veřejnosti. Bohužel to neznamená, že by situace v České republice byla zcela bezproblémová. Mezi nejproblematičtější oblasti patří právě péče o děti žijící mimo původní rodinu, resp. děti ohrožené ztrátou rodičovské péče, kde mnohdy dochází i ze strany státu k porušování toho nejzákladnější dětského práva, tj. aby byl vždy respektován nejlepší zájem dítěte.
Česká republika převzala všechny mezinárodní závazky České a Slovenské federativní republiky. Od okamžiku svého vzniku tak je ČR smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte, kterou bývalá Česká a Slovenská Federativní republika podepsala dne 30. září 1990. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem, kterým je Výbor pro práva dítěte. Výbor je orgán příslušný pro posuzování dosažené úrovně implementace Úmluvy. Samotná kontrola probíhá pravidelným předkládáním zpráv smluvních států Výboru a hodnocením těchto zpráv Výborem. Úvodní zpráva o plnění Úmluvy za období 1993 – 1994 byla Výboru předána v roce 1996. Druhá periodická zpráva za období 1995‐1999 byla Výboru předána v roce 1999. Třetí a čtvrtou periodickou zprávu, včetně Informace o plnění Opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Česká republika předložila Výboru v roce 2008.
Přestože jedním z poradních orgánů vlády České republiky je Výbor pro práva dítěte, jsou bohužel výše uvedené zprávy o plnění Úmluvy ze strany České republiky pojímány zcela formálně. Podobně formálním způsobem je ze strany odpovědných státních institucí dlouhodobě přistupováno k řešení některých problémů v oblasti dětských práv – jedním z nejzásadnějších je právě otázka odebírání dětí z původní rodiny a jejich umísťování do náhradní výchovy, resp. podpora státu ohroženým rodinám tak, aby k odebrání dítěte vůbec dojít nemuselo. Sdružení SOS dětských vesniček se rozhodlo přispět k probíhající diskusi o potřebných změnách v systému náhradní péče o děti a pomoci ohroženým rodinám, a proto byla vypracována i tato analýza. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že se jedná o velmi široké téma, proto si tento dokument v žádném případě neklade nárok na úplnost. Jeho cílem by měla být především diskuse v odborných kruzích a na příslušných místech státní a veřejné správy, odpovědných za připravovanou reformu systému náhradní péče.

Celou zprávu vydaly SOS dětské vesničky a je ke stažení na http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/ochrana-prav-deti/analyzy-inform...