Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.
Text analýzy uvozují obecné informace o programu PRIDE, jeho vzniku, historii, filozofii a obsahu. Program PRIDE pochází z USA, ale postupně byl aplikován v celé řadě evropských států. Účelem programu PRIDE je identifikace potřeb, definice postupů a poskytnutí nástrojů k zajištění náhradní rodinné péče (dále NRP). Do tohoto procesu je přitom zahrnuta nejen příprava a vyhodnocení zájemců o NRP či následná práce s náhradní rodinou, ale například i stanovení úlohy a cílů všech aktérů systému a vymezení jejich kompetencí, nábor nebo provádění a vyhodnocení potřeb lokality v oblasti zajištění NRP. Program PRIDE tedy chápe NRP jako proces sestávající se z více následných kroků.
Následující kapitola textu se soustřeďuje na samotnou podobu implementace programu do českých podmínek. Zmíněna jsou základní fakta, jako například data či počty vyškolených lektorů, dále jsou pak uvedeny podobnosti a odlišnosti mezi programem PRIDE a systémem NRP v ČR v přístupu k určitým kategoriím, zásadám či procesům v NRP. V ČR paralelně se základními kurzy přípravy PRIDE probíhají i tzv. „klasické“ přípravy, jimž je v textu rovněž věnována pozornost.
Evaluační výzkum vede k formulaci doporučení. Analýzu implementace programu PRIDE
proto uzavírá kapitola Doporučení, v níž jsou identifikovány slabé oblasti zavádění programu PRIDE do systému NRP v ČR a je navržen způsob posílení těchto oblastí.
Celá analýza je k dispozici na http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/analyzaimplementaceprogramu...