88 priorít na ochranu detí v regiónoch v roku 2015 zabezpečia akreditované subjekty

Slovensku a jeho 46 štátnym oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí pomôžu pri podpore rodín aj v roku 2015 akreditované subjekty.

V roku 2015 sa priority regiónov (oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri jednotlivých Úradoch práce, soc. vecí a rodiny) týkajú sanácie rodín s odňatými deťmi, výchovných a sociálnych programov v rodinách s vážnymi výchovnými ťažkosťami, riešeniam konfliktov s pomocou mediácie a pomoc v rozvodových a porozvodových situáciách rodín - pri ktorých rodičia nedokážu svojimi silami a zručnosťami pomôcť deťom konštruktívne zvládať rozdelenie rodín. Priority si regionálne oddelenia ochrany detí definujú rok dopredu na základe vlastných potrieb. Schvaľuje ich nadriadený orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Systém definovania priorít a jeho financovania zohľadňuje prednostne potreby, ktoré vnímajú pracovníci oddelení ochrany detí. Uspokojenie aktuálnych, prípadne akútnych potrieb pomoci konkrétnych rodín je týmto systémom nie dostatočne zohľadnené.